Hyvinvointilautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tilinpäätös 2023 Hyvinvointilautakunnan alaiset toimialat

ENODno-2024-105

Valmistelija

  • Sarita Helttunen, vt. sivistysjohtaja, sarita.helttunen@enontekio.fi
  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi
  • Heli Kolehmainen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hyvinvointilautakunta seuraa niiden toimialojen talouden ja toiminnan toteutumista, jotka kuuluvat sen alaisuuteen. Koko kunnan taloutta ja hallintoa valvoo kunnanhallitus.

Hyvinvointilautakunnan alaisten toimialojen tilinpäätös liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sarita Helttunen, vt. sivistysjohtaja, sarita.helttunen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee alaisuuteensa kuuluvien toimialojen talousarviovuoden 2023 talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisen tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.