Hyvinvointilautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Perusopetuksen ja lukion yht. äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viran täyttäminen 1.8.2024 alkaen

ENODno-2024-11

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön perusopetuksen ja Enontekiön Erälukion yhteinen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virka on ollut auki Kuntarekryssä, Enontekiön kunnan sivuilla sekä Duunitorissa siten, että viimeisin haku päättyi 4.3.2024. Hakuaikana saapui kaksi hakemusta. Toinen hakija perui hakemuksensa. Haastatteluryhmä haastatteli hakijan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta valitsee Enontekiön perusopetuksen ja Enontekiön Erälukion yhteiseen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin toimeen  Maiju Isopahkalan ajalle 1.8.2024-31.7.2025. 

Valitun on ilmoitettava ottaako toimen vastaan 29.3.2024 mennessä. Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava nähtäväksi lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Hakijat, palkkahallinto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.