Hyvinvointilautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Määräraha erityisopettajan palkkakustannuksiin

ENODno-2024-108

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Opetustoimen talousarviossa vuodelle 2024 ei ole otettu huomioon mahdollisesti perustettavan uuden erityisopettajan virkaan palkattavan viranhaltijan palkkakuluja. Opetustoimen on täten pyydettävä kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa erityisopettajan palkkaamiseen ajalle 1.8.2024-31.12.2024. Yläluokkien erityisopettajan palkkakustannuksiin 1.8.-31.12.2024 tarvitaan noin 29 000 € riippuen palkattavan opettajan pätevyydestä ja työkokemuksesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 29 000 € lisämäärärahaa talousarvioon erityisopettajan palkkauskustannuksiin syyslukukaudelle 2024.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.