Hyvinvointilautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyvinvointilautakunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat.

Hyvinvointilautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä viimeistään seitsemän päivää kokouksen jälkeen Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.

Ehdotus

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointilautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi hyvinvointilautakunnan jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Edelleen hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lydia Heikkilä esitti pöytäkirjantarkastajaksi Heikki Järvistöä ja Marko Keskitaloa. Ei muita esityksiä.

Hyvinvointilautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Järvistön ja Marko Keskitalon.

Edelleen hyvinvointilautakunta hyväksyi pykälän 28§ tämän kokouksen esityslistalle ja hyväksyi tämän kokouksen työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.