Hyvinvointilautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ilmoitusasiat

Perustelut

Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Enontekiön kunta osallistuu saamelaisnuorten taidetapahtuman kuljetuskustannuksiin 2024 omien oppilaidensa osalta

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.