Hyvinvointilautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Erityisopettajan viran perustaminen 1.8.2024 alkaen

ENODno-2024-95

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Hetan yhtenäisessä perusopetuksessa on yläluokilla erityisen tuen oppilaita 11% ja tehostetussa tuessa olevia oppilaita 6% tällä hetkellä. Tulevina vuosina määrä pysyy samana tai kasvaa nykyisten tuen päätösten perusteella. Yläluokkien erityisopettajana toimiva opettaja toimii myös erityisluokanopettajana opettaen ala- ja yläluokkien oppilaita pienryhmässä. Hänen oppilaansa ovat vaativan erityisen tuen oppilaita ja heille opetetaan pienryhmässä kaikki aineet. Erityisopettajan työaika kuluu näiden tuntien opettamiseen. Tämän seurauksena yläluokkien oppilaille ei voida tarjota osa-aikaista erityisopetusta kuin ihan yksittäisiä tunteja. 

Oppilaiden tuen tarpeet kasvavat myös muissa asioissa kuin oppimisessa: käytöshäiriöt ja tunne-elämän häiriöt yleistyvät vuosi vuodelta. Näiden häiriöiden seurauksena yleisen tuen oppilaat tarvitsevat yhä enemmän tukea ja tuen järjestelyjä. Näille oppilaille tarjottavat erityiset opetusjärjestelyt vievät runsaasti erityisopettajien aikaa, koska oppilaille on järjestettävä yksilölliset käytännön toimet ja opettajille annettava ohjeistus näiden erityisjärjestelyjen käytännöistä.

Oppivelvollisuusiän nosto sekä lukiossa annettavan erityisopetuksen jatkuva lisääntynyt tarve aiheuttavat lisätyötä kiertävälle erityisopettajalle, jolla on myös lukion erityisopetus työtehtävissä. Nykyisten viranhaltijoiden työaika ei riitä kaikkeen tähän lisääntyvään tarpeeseen.

Erityisopetusta tarvitaan erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden lisäksi myös yläluokkien yleisessä tuessa oleville oppilaille. Perusopetuslakin ( 7.luku 16 §) mukaisesti oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle peruskoulun ja lukion yhteisen erityisopettajan viran perustamista 1.8.2024 alkaen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.