Hyvinvointilautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Vammaisneuvoston jäsenten nimeäminen 2021-2025

ENODno-2021-314

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 valinnut vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Birgitta Eiran ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pekka Tjäderhanen sekä varsinaiseksi jäseneksi Ulla Keinovaaran ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ulla-Maija Syväjärven. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii vastaava ohjaaja Päivi Ikonen. Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan vammaisneuvostossa on seitsemän jäsentä ja varajäsentä. Puheenjohtaja Birgitta Eira ja sihteeri Päivi Ikonen esittävät hyvinvointilautakunnalle, että vammaisneuvostoon valitaan edellä mainittujen lisäksi seuraavat henkilöt:

varsinainen jäsen                                                   henkilökohtainen varajäsen

Timo Leppäjärvi                                                       Kari-Pekka Stoor

Jari Stoor                                                                 Jenniina Eira

Heidi Risto                                                                Anu Ollila

Juha Pirskanen                                                        Virpi Labba

Eija Huhtaniska                                                        Harri Uusipaavalniemi

 

Ehdotus

Esittelijä

Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta nimeää vammaisneuvoston kokoonpanoksi vuosille 2021-2025 seuraavat henkilöt

varsinainen jäsen                                                   henkilökohtainen varajäsen

Birgitta Eira, pj                                                         Pekka Tjäderhane

Ulla Keinovaara                                                       Ulla-Maija Syväjärvi

Timo Leppäjärvi                                                       Kari-Pekka Stoor

Jari Stoor                                                                 Jenniina Eira

Heidi Risto                                                                Anu Ollila

Juha Pirskanen                                                        Virpi Labba

Eija Huhtaniska                                                        Harri Uusipaavalniemi

Päivi Ikonen, siht

 

Päätös

Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Palautetaan valmisteluun vammaisneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille siltä osin, että saamelaisten edustus nimetään mukaan vammaisneuvostoon. 

 

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 30.9.2021, että vammaisneuvoston nimeäminen palautetaan valmisteluun vammaisneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille siltä osin, että saamelaisten edustus nimetään mukaan vammaisneuvostoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Päätösesitys tuodaan lautakunnan kokoukseen. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta nimesi vammaisneuvoston kokoonpanoksi vuosille 2021-2025 seuraavat henkilöt

varsinainen jäsen                                                   henkilökohtainen varajäsen
Birgitta Eira, pj                                                         Pekka Tjäderhane
Ulla Keinovaara                                                       Ulla-Maija Syväjärvi
Timo Leppäjärvi                                                       Kari-Pekka Stoor
Jari Stoor                                                                 Jenniina Eira
Heidi Risto                                                                Anu Ollila
Juha Pirskanen                                                        Virpi Labba
Eija Huhtaniska                                                        Harri Uusipaavalniemi
Päivi Ikonen, siht

Tiedustellaan Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeriltä mahdollisuutta osallistua vammaisneuvoston työskentelyyn.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

Kokouskäsittely

Päivi Ikonen toi kokoukseen tiedon, että vammaisneuvoston puheenjohtaja Birgitta Eira ja sihteeri Päivi Ikonen ehdottavat edelleen samaa kokoonpanoa vammaisneuvoston jäseniksi kuin kokouksessa 30.9.2021. Ikonen kertoi, että ehdotuksessa on huomioitu henkilöiden asiantuntijuus vammaisuuteen liittyvissä asioissa, eikä vammaisasioista kiinnostunutta uutta saamelaisedustajaa ole löydetty. Asiasta keskusteltiin. Lydia Heikkilä ehdotti, että riittävästä saamelaisedustuksesta huolehdittaisiin kutsumalla vammaisneuvoston kokouksiin mukaan Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri. Päätettiin tiedustella Saamelaiskäräjiltä mahdollisuutta yhteistyöhön. 

Lydia Heikkilä poistui klo 14:59.

Päivi Ikonen poistui klo 15:00. 

Tiedoksi

Vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet  Kunnanhallitus  Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.