Hyvinvointilautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Toimintakeskus Hyrylän asiakaskyselyn palaute

ENODno-2021-401

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Vuoden 2021 yhtenä laadullisena tulostavoitteena on asiakaspalautteen kerääminen ja asiakasosallisuuden seuraaminen niin, että palautteet käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin. Toimintakeskus Hyrylässä on kerätty asiakaspalautteet keväällä 2021. Palautetta antoivat kaikki 10 asiakasta, ketkä kyselyn ajankohtana olivat asiakkaina toimintakeskuksessa. Lisäksi palautetta antoi yksi avotyössä oleva henkilö ja tämä palaute käsitellään henkilökohtaisesti vain hänen kanssaan, jotta palaute pysyy anonyymina. Toimintakeskuksen asiakkaat ovat 90% tyytyväisiä palveluun sekä saamaansa tukeen ja ohjaukseen. Tärkeimpinä asioina pidettiin työkavereita ja työn tekemistä. Huonoina puolina nousi esiin ajoittainen meteli, toisten asiakkaiden käyttäytyminen ja toimintakeskuksen tilojen koko ja ilmankierto. Toimintaan toivottiin lisää erilaista tekemistä, liikuntaa, retkiä ja tapahtumiin osallistumista. Asiakaspalautteen koonti on käyty läpi asiakkaiden kanssa lokakuussa 2021. Vastaava ohjaaja Päivi Ikonen esittelee kokouksessa koosteen palautteista. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi toimintakeskus Hyrylän asiakaspalautteen.

Päätös

Palaute merkittiin tiedoksi. Lautakunta esittää, että toimintakeskuksen sisäilma tarkastetaan. 

Kokouskäsittely

Päivi Ikonen saapui kokoukseen klo 14:35 ja esitteli asiakaspalautteen. Lautakunta päätyi palautteen johdosta esittämään, että toimintakeskuksen sisäilman laatu on syytä tarkastaa.  

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja   Tekninen johtaja  

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.