Hyvinvointilautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei jäsenten esille ottamia asioita. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.