Hyvinvointilautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Lastenvalvojan toimivalta (delegointi)

ENODno-2021-400

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Tunturi-Lapin kuntien ja Pellon kunnan yhteinen lastenvalvoja on aloittanut määräaikaisessa virassa 12.10.2020. Virka on määräaikainen 31.12.2022 saakka.

Lastenvalvojan tehtävä on sosiaalihuoltolain 14 § ja 27 § perusteella kunnille annettu sosiaalipalvelutehtävä huolehtia adoptioneuvontaan, perheasioiden sovitteluun, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen vahvistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvistä tehtävistä sekä päätösten täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden ja lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian tuomioistuinsovitteluun kuuluvien asiantuntijapalveluiden sekä isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvien tehtävien järjestämisestä sen mukaan kuin niistä lisäksi erikseen säädetään laeissa: adoptiolaki (22/2012), avioliittolaki (234/1929), laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983), isyyslaki (11/2015), laki lapsen elatuksesta (704/1975) ja sekä laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta (619/1996).

Tunturi-Lapin ja Pellon yhteisen lastenvalvojan virkatehtäviin kuuluu elatussopimusten, huolto- ja tapaamissopimusten ja isyysasiakirjojen valmistelu ja päättäminen, osallistuminen päävastuullisena olosuhdeselvitysten tekemiseen sekä lasten ja vanhempien valvottujen tapaamisten valmistelu ja niistä päättäminen.

Lisäksi lastenvalvojan tehtäviin kuuluu huolto- ja tapaamisasioiden sovittelu ja täytäntöönpano sekä perheasioiden sovittelu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Lautakunta delegoi sosiaalityöntekijältä lastenvalvojalle seuraavat tehtävät ajalle 12.10.2020 – 31.12.2022:

  • lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten vahvistaminen
  • lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistaminen
  • lapsen huoltoa koskevan asian vireillepano
  • puolisoiden välisen elatussopimuksen vahvistaminen
  • valmistelee ja päättää toimialaansa kuuluvien lausuntojen, selvitysten ja esitysten antamisesta
  • vastaa olosuhdeselvitysten laatimisesta

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Kokouskäsittely

Helinä Hautamäki palasi kokoukseen klo 14:26.

Heli Nurmi poistui kokouksesta klo 14:28.

Tiedoksi

Lastenvalvoja  Kunnanhallitus 

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.