Hyvinvointilautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Kotiseutumuseon kattoremontin tekijän valinta

ENODno-2021-321

Valmistelija

  • Heli Nurmi, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.nurmi@enontekio.fi

Perustelut

Seloste

Hyvinvointilautakunta käsitteli kotiseutumuseon kiinteistöjen kattojen korjaamista 24.9.2020, jonka jälkeen kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori on hakenut Hätäsen-talon ja Vieno Kyrön -pirtin vesikattojen korjaukseen Museoviraston avustusta paikallismuseoille. Remonttiin on myönnetty Museoviraston avustus 6000€, joka tulee käyttää 31.12.2022 mennessä. Avustuksella tehtävät työt tulee tehdä Lapin maakuntamuseon valvonnassa. Lapin maakuntamuseon asiantuntijat tekivät neuvontakäynnin kotiseutumuseolle 14.9.2021. Saadun ohjeistuksen mukaisesti remonttitarjoukset pyydettiin kolmelta vanhojen kiinteistöjen restaurointiin erikoistuneelta toimijalta ja lisäksi kolmelta paikalliselta rakennusliikkeeltä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Kumpikaan tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tarjousten arviointi liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Nurmi, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.nurmi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta hylkää jätetyt tarjoukset. Tarjoukset pyydetään uudelleen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Esteellisyys

  • Helinä Hautamäki

Kokouskäsittely

Helinä Hautamäki poistui kokouksesta klo 14:17 tämän pykälän käsittelyn ajaksi ilmoittaen esteellisyydestä. 

Tiedoksi

Tekninen johtaja, Henkilöstöpäällikkö, Tarjouksen jättäjät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.