Hyvinvointilautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Enontekiön kunnan liittyminen Lapin lastenkulttuuriverkostoon

ENODno-2021-394

Valmistelija

  • Heli Nurmi, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.nurmi@enontekio.fi

Perustelut

Seloste

Lapin lastenkulttuuriverkosto edistää lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja saatavuutta sekä alueellista yhteistyötä. Verkoston osaamisalueita ovat sarjakuva, saamelainen lastenkulttuuri sekä lastenkulttuurin kehittäminen haja-asutusalueella. Lapin lastenkulttuuriverkosto toimii yhteistyössä valtiollisten, kunnallisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Moniammatillinen yhteistyö luo uusia toimintatapoja ja tuo taide- ja kulttuuritoiminnan luontevaksi osaksi lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää työtä.

Lapin lastenkulttuuriverkoston jäsenenä Enontekiön kunta voi tarjota lapsille ja nuorille laadukasta, kohtuuhintaista ja itselle mieluista taide- ja kulttuuritoimintaa sekä mahdollisuuksia kokeilla erilaisia taide- ja kulttuuriharrastuksia nykyistä paremmin. Opetus ja kulttuuriministeriön tukee yleisavustuksella Lapin lastenkulttuuriverkoston toimintaa. Rahoitus kohdentuu verkostoon kuuluville kunnille omarahoitusosuuden mukaisesti prosenttiosuuksilla. Jäsenkunnan omarahoitusosuus muodostuu kunnan lastenkulttuuriin käyttämästä summasta, joka raportoidaan verkostolle vuosittain. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Inari, Kemi, Kittilä, Kolari, Ranua, Rovaniemi, Saamelaiskäräjät, Savukoski, Sodankylä ja Tornio.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Nurmi, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.nurmi@enontekio.fi

Enontekiön kunta liittyy Lapin lastenkulttuuriverkostoon vuoden 2022 alusta.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Lapin lastenkulttuuriverkosto 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.