Hyvinvointilautakunta, kokous 19.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Luppokodin lähihoitajan toimen täyttäminen oppisopimustoimena

ENODno-2021-9

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Vanhainkoti Luppokodilla on vapautunut lähihoitajan toimi 11.1.2021 alkaen. Henkilöstöjohtaja on antanut toimelle täyttöluvan. 30.12.2020. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja on antanut suullisen luvan toimen avoimeksi laittamiselle 12.1.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Lähihoitajan toimi laitetaan haettavaksi. Hyvinvointilautakunta nimeää haastatteluryhmään kaksi hyvinvointilautakunnan jäsentä, henkilöstöjohtajan ja vanhustenhuollon palvelupäällikön.

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan toimen uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Perustelut
Ikääntyneiden palveluissa Luppokodilla on ollut haettavana lähihoitajan toimi 15.3.2021 mennessä. Määräaikaan mennessä hakemuksia saatiin kaksi. Hakijat eivät täytä toimen kelpoisuusehtoja.  Toimi on laitettu uudelleen haettavaksi, hakuaika 12.4.2021 saakka.

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Edelleen hyvinvointilautakunta päättää valtuuttaa sosiaalitoimen toimialan selvittämään oppisopimusmahdollisuudet sekä tarvittaessa käyttämään oppisopimuskoulutusta rekrytoinnin tukena toimen täyttämisen valmistelussa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Luppokodin lähihoitajan toimi on ollut haettavana useita kertoja kevään aikana. Kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole ollut. Kunnan henkilöstöohjeen mukaan oppisopimusta voidaan käyttää, mikäli sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta. Toimen laittaminen avoimeksi oppisopimustoimena tarjoaa aikuisopiskelijalle joustavan mahdollisuuden opiskella uuteen ammattiin tai viedä päätökseen kesken jääneet opinnot.

Toimi on laitettu haettavaksi oppisopimustoimena täytettäväksi siten, että hakuaika päättyy 7.7.2021. Aiemmin tehtävää hakeneiden hakemukset huomioidaan

Lähihoitajan oppisopimustoimeen valitun on esitettävä hyväksytty soveltuvuustesti lähihoitajaopintojen aloittamiseksi ennen oppisopimussopimuksen allekirjoittamista työnantajan ja oppilaitoksen välillä.

Haastatteluryhmä tuo valintaesityksen hyvinvointilautakunnan päätettäväksi haastatteluiden jälkeen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Merkitään hyväksyen tiedoksi. Mikäli oppisopimustoimeen soveltuvia hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi. 

Haussa huomioidaan lähihoitajan oppisopimustointa aiemmin hakeneiden hakemukset.

Päätös

Ehdotuksen mukaan siten, että haastatteluryhmä tuo valintaesityksen hyvinvointilautakunnan päätettäväksi haastatteluiden jälkeen hyvinvointilautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Luppokodin lähihoitajan oppisopimustoimi oli haettavana 7.7.2021 klo 15 saakka.

Määräaikaan mennessä tehtävää haki kolme henkilöä, jotka kaikki kutsuttiin haastatteluun. Yksi hakijoista ei saapunut haastatteluun ja lisäksi yksi hakija perui hakemuksensa 10.8.2021. Haastattelun ja hakemusasiakirjojen perusteella todettiin hakijan täyttävän oppisopimuskoulutuksen edellytykset.

Lähihoitajan oppisopimustoimeen valitun on esitettävä hyväksytty soveltuvuustesti lähihoitajaopintojen aloittamiseksi ennen oppisopimussopimuksen allekirjoittamista työnantajan ja oppilaitoksen välillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää valita Luppokodin lähihoitajan oppisopimustoimeen *********.

Mikäli valittu ei ota tointa vastaan, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Hakijat  Palkkasihteeri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.