Hyvinvointilautakunta, kokous 19.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kotipalvelun sairaanhoitajan toimen täyttäminen

ENODno-2021-162

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Perustelut
Kunnanhallitus on hyväksynyt hyvinvointilautakunnan esityksen kotipalvelun sairaanhoitajan toimen perustamisesta yksimielisellä päätöksellä kokouksessaan 8.4.2021, § 95.

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää laittaa kotipalvelun sairaanhoitajan toimen haettavaksi ja nimeää haastatteluryhmän jäseniksi hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan, hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajan, henkilöstöjohtajan ja vanhustenhuollon palvelupäällikön.

Haastatteluryhmä tuo valintaesityksen hyvinvointilautakunnan kokoukseen hakuajan päätyttyä haastatteluiden jälkeen.

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö esitteli asiaa.

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Kotipalvelun sairaanhoitajan toimi on ollut haettavana 9.6.2021 asti.

Määräaikaan mennessä tehtävää haki kolme kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. 

Haastatteluryhmä (hyvinvointilautakunnan pj, hyvinvointilautakunnan vpj, henkilöstöjohtaja, vanhustenhuollon palvelupäällikkö) haastatteli kaikki hakijat 15.6.2021.

Yhteenveto hakijoista oheismateriaalina. Yhteenveto tulee julkiseksi valintapäätöksen jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että hyvinvointilautakunta päättää valita kotipalvelun sairaanhoitajan toimeen*********

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Kotipalvelun sairaanhoitajan toimeen hyvinvointilautakunnan 23.6.2021 kokouksessa valittu on 7.7.2021 ilmoittanut kirjallisesti, ettei ota sairaanhoitajan tointa vastaan. Toimi on laitettu uudelleen haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 16.8.2021 klo 15.

Tointa aiemmin hakeneiden, kelpoisuusehdot täyttävien haastateltujen hakemukset huomioidaan uudessa haussa.

Hyvinvointilautakunta päätti 23.6.2021 kokouksessa ottaa käyttöön Luppokodin sairaanhoitajan toimen täyttämisessä määräaikaisen koeajalla maksettavan rekrytointilisän, jota maksetaan 200 €/kk.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Haastatteluryhmä tuo valintaesityksen hyvinvointilautakunnan päätettäväksi hakuajan päätyttyä haastatteluiden jälkeen.

Hyvinvointilautakunta päättää ottaa käyttöön myös kotipalvelun sairaanhoitajan toimen täyttämisessä määräaikaisen koeajalla maksettavan rekrytointilisän, jota maksetaan 200 €/kk.

Kotipalvelun sairaanhoitajan tointa on hakenut viisi pätevää henkilöä. Haastatteluryhmän yksimielinen ehdotus on, että toimeen valitaan *********, ja varasijalle *********.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

Kokouskäsittely

Henkilöstöjohtaja esitti, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Lautakunnan jäsenet kannattivat tehtyä esitystä.

Tiedoksi

Hakijat  Palkkasihteeri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.