Hyvinvointilautakunta, kokous 19.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Enontekiön kunnan sosiaalitoimen kuljetusten hankinta 2021-2024 / oikaisuvaatimus kohde 26/3

ENODno-2021-232

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunta on kilpailuttanut yhteisellä tarjouspyynnöllä kaikki tiedossa olevat kunnan ostamat kuljetusten hankinnat ajalle 1.8.2021-31.7.2023. Kohteissa on optio yhdestä lisävuodesta. 

Enontekiön kunnassa kuljetuksiin liittyvistä kilpailutuksista vastaa kehittäminen ja elinvoima toimiala. Sosiaalitoimen toimialan kilpailutettavat kohteet on sovittu etukäteen sosiaalitoimen vastaavien viranhaltijoiden kanssa ja hyvinvointilautakunta hyväksyy tarjouskilpailun voittaneet liikennöitsijät.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016), lakia ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) sekä tilaajavastuulakia (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006). Tarjouskilpailussa on käytetty avointa hankintamenettelyä, (Hilma-kilpailutus).

Tarjouspyyntö, tarjouspyynnön palvelukuvaus, ostoliikennesopimusluonnos, tarjouslomake ja kalustoluettelo ovat oheismateriaalina.

Yhteenveto saapuneista tarjouksista on nähtävissä kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hinnaltaan edullisimmat kuljetustarjoukset aj. 1.8.2021-31.7.2023 ja mahdolliseksi yhdeksi optiovuodeksi kohteille 17-26 seuraavasti:

Kohde

Reitti

Liikennöitsijä

Kohde 17

Kutsutaksikuljetus Näkkälään

Inga Leppäjärvi

Kohde 18

Kutsutaksikuljetukset Peltovuoman ja Nunnasen suuntaan

Enontekiön taksipalvelu Oy

Kohde 19

Syöttökuljetus Peltovuoma - Ylikyrö

Ounasporo

Kohde 20

Yliperän kutsutaksikuljetukset

Petterin Pirssi ja Pilke&kota-Juha

-Maunu-Hetta

-Maunu-Karesuvanto 3 krt

Kohde 21

Karesuvannon asiointiajo

Petterin Pirssi ja Pilke&kota-Juha

Kohde 22

Kultima-Vähäniva-Palojoensuu-Hetta –kuljetus

Petterin Pirssi ja Pilke&kota-Juha

Kultima-Hetta –kuljetus

Vähäniva-Hetta -kuljetus

Kohde 23

Kivijärvi-Pousujärvi-Kilpisjärvi –kuljetus

Kilpis Taxi &Arctic Care Ky

Kivijärvi-Kilpisjärvi

Pousujärvi-Kilpisjärvi

Kohde 24

Saamenkielisten sosiaalitoimen asiakkaiden yksilökuljetukset

ei tarjouksia

Kohde 25

Luppokodin kuljetukset

Tunturi-Lapin Ensihoito Oy/Taksi P. Hirsikangas

-Luppokoti-Muonio

-Luppokoti-Rovaniemi

Kohde 26/1

SHL ja VPL kuljetukset/

Ounasporo

Ylikyrö/Itäkylät

Kohde 26/2

SHL ja VPL kuljetukset/

ei tarjouksia

Hetta/Muotkajärvi

Kohde 26/3

SHL ja VPL kuljetukset Vähäniva/Kantola/Palojoensuu/Sonkamuotka/

KTH North Oy

Saivomuotka

Kohde 26/4

SHL ja VPL kuljetukset

Inga Leppäjärvi

Palojärvi/Leppäjärvi/Näkkälä

Kohde 26/5

SHL ja VPL kuljetukset

Petterin Pirssi ja Pilke&kota-Juha

Karesuvannon alue/Kultima/Kuttanen

Kohde 26/6

SHL ja VPL kuljetukset

ei hyväksyttävää tarjousta

Kilpisjärven alue

 

Kohteisiin 24 Saamenkielisten sosiaalitoimen asiakkaiden yksilökuljetukset ja 26/2 Hetan/Muotkajärven alueen SHL/VPL kuljetuksiin ei tullut yhtään tarjousta. Kohteen 26/6 tarjouksen hintataso on niin korkea, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista järjestää tarjouksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta valtuuttaa johtavan sosiaalityöntekijän pyytämään suorahankintatarjoukset Hetan/Muotkajärven alueen ja Kilpisjärven alueen SHL/VPL kuljetuksista alueen liikennöitsijöiltä. Edelleen hyvinvointilautakunta valtuuttaa johtavan sosiaalityöntekijän selvittämään mahdollisuuksia hankkia suorahankintatarjouksena saamenkielistä palvelua saamenkielisten sosiaalitoimen asiakkaiden yksilökuljetuksiin.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.6.2021 sosiaalitoimen kuljetuksiin vuosille 2021-2024 hinnaltaan edullisimmat kuljetustarjoukset. 

Kohteen 26/3 osalta tehtyyn päätökseen on tullut oikaisupyyntö 2.7.2021. Kohde 26/3 koskee SHL ja VPL kuljetuksia reitillä Vähäniva/Kantola/Palojoensuu/Sonkamuotka/Saivomuotka, jolle lautakunta valitsi liikennöitsijäksi KTH North Oy:n Yli-Muoniosta. 

Oikaisupyynnössä vaaditaan huomiomaan, että KTH North auton sijaintipaikka on Rauhala (Muonio), jolloin kohteen 26/3 ajaminen tulee KTH North'n ajamana kalliimmaksi kuin Karesuvannosta lähtevien autojen. KTH North sijaintipaikka oli aiemmin Yli-Muoniossa, mutta on siirtynyt Rauhalaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen, ja muuttaa 23.6.2021 tekemäänsä päätöstä siten, että kohteen 26/3 reitin liikennöitsijäksi valitaan Petterin Pirssi ja Pilke & Kota-Juha. 

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Asianosaiset liikennöitsijät  Vanhustenhuollon palvelupäällikkö  Sosiaalityöntekijä  Sosiaaliohjaaja-koulukuraattori

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.