Hyvinvointilautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Lausunto vammaisneuvostolle vammaisten asumisesta ja kuntoutusohjauksesta

ENODno-2022-168

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto on pyytänyt hyvinvointilautakunnalta selvitystä vammaisten kuntalaisten lähivuosien asumistarpeista ja asuntotarjonnasta sekä suunnitelman laatimista asumisharjoittelun toteuttamiseksi. Lisäksi vammaisneuvosto on pyytänyt hyvinvointilautakunnalta lausuntoa vapaa-ajan avustajan ja kuntoutusohjaajan tarpeesta. Vammaisneuvosto on vaatinut esittämiinsä asioihin kirjallista vastinetta 1.6.2022 mennessä, että voi seurata niiden vaikuttavuutta. 

 

Ehdotus

Selvitys ja lautakuntakäsittely annetaan tiedoksi vammaisneuvostolle. 

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Kokouskäsittely

Johtava sosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen esitteli lautakunnalle selvityksen vammaisten asumisesta, kuntoutusohjauksesta ja henkilökohtaisesta avusta Enontekiöllä. 

Lautakunta keskusteli vammaisten asumispalveluista ja Aspan merkittävästä roolista palvelujen tuottajana Enontekiöllä. Asumispalvelut riittävät muutoin tämän hetkiseen tarpeeseen, mutta yhteistyösopimukseen kunnan ja Aspan välille olisi hyvä saada liikkumavaraa, jotta asumisharjoittelua olisi omassa kotikunnassa Aspan kautta saatavilla sujuvammin.

Lautakunta keskusteli henkilökohtaisen avun saamisen haasteista ja mahdollisuuksista. Tukea vammaisille vapaa-ajan ohjaukseen on hyvä edistää palkkaamalla edelleen kunnan kautta avustajia. Tehtäviin soveltuvia henkilöitä voidaan rekrytoida avustajiksi myös työelämän ulkopuolella olevista opiskelijoista, eläkeläisistä ja työttömistä. Myös ystävätoiminta ja linkkihenkilötoiminta nostettiin esille mahdollisuuksina tukea vammaisia osallistumaan vapaa-ajan toimintoihin ja lähtemään liikkeelle kodin ulkopuolelle.

Tiedoksi

Vammaisneuvosto 

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.