Hyvinvointilautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Latu- ja kuntopolkureitin maanrakennusurakan toteuttajan valinta

ENODno-2022-154

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunta haki lähivirkistysalueiden perusparannuksiin avusta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (jäljempänä ELY-keskus). ELY-keskus on myöntänyt päätöksellään, UUDELY/13406/ 2020, 1.3.2021 Latu-, kuntopolku- ja pyöräreittien perusparannus-hankkeelle avustusta enintään 50 prosenttia avustuksen käyttötarkoituksen mukaisiin hyväksyttäviin kustannuksiin. Avustus ei sisällä arvonlisäveron osuutta.

Avustusta haettiin valaistun latu- ja kuntopolkureitin kunnostamiseksi. Hanke on yleishyödyllinen, tukee mahdollisimman suuren käyttäjäjoukon ulkoilua, ja on helposti kaikkien saavutettavissa. Reitistö sijaitsee Hetan kuntakeskuksessa koulujen, päiväkodin ja urheilukentän välittömässä läheisyydessä. Hanke täydentää jo olemassa olevia virkistyskäyttöön liittyviä palvelurakenteita ja mahdollistaa reittien ympärivuotisen käytön.

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 106 000 euroa, joista avustuksen osuus on 53 000 euroa. Kokonaiskustannuksiin hyväksyttävät toimenpiteet ovat kaikki hankesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet. Hankesuunnitelmassa mainitut ylläpito- ja huoltotyöt tarkoittavat reittien kunnostamiseen liittyvää työtä.

ELY-keskus edellyttää, että kaikista vähintään 30 000 euroa arvoisista hankinnoista pyydetään tarjous useammalta kuin yhdeltä tavaran tai palveluntoimittajalta.

Kustannusarvioon on laskettu seuraavat menokohdat; palkat 30 000 euroa, laitteet ja tarvikkeet 39 200 euroa, ulkopuoliset palvelut 20 000 euroa ja muut kulutusmenot 16 800 euroa. Kokonaiskustannusarvion ollessa tällöin yhteensä (ilman alv:a) 106 000 euroa.

Kunnan rahoittama osuus enintään 53 000 euroa katetaan henkilöstökustannuksilla, kahden työntekijän palkkakustannukset, sekä laitteet ja tarvikkeet kustannuksista, jotka on hyväksytty Enontekiön kunnan omavastuuosuudeksi.

UUDELY/13406/2020 1 (2) on 10.01.2022 päätöksellään hyväksynyt hakijan tukikelpoisia kustannuksia yhteensä 28 032,63 lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamisen ja kehittämisen hankkeen avustuksista. Päätöksellä maksetaan tukea avustuspäätöksen mukaisesti 14 016,32 €. Avustuksen viimeinen erä on haettava maksuun 30.09.2022 mennessä.

Hankkeen perusparannuksen maanrakennusurakasta pyydettiin tarjoukset neljältä (4) toimittajalta. Maansiirtotöiden tarjousten jättöaika oli 4.5.2022 klo 12 mennessä, johon mennessä oli kolme (3) toimittajaa jättänyt tarjouksen. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy halvimman kelpoisuusehdot täyttävän Mäntyvaara Ky:n tarjouksen Latu-, kuntopolku- ja pyöräreittien perusparannushankkeen maanrakennusurakan toteuttajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Tarjouksen tehneet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.