Hyvinvointilautakunta, kokous 19.5.2022

§ 38 Latu- ja kuntopolkureitin maanrakennusurakan toteuttajan valinta

ENODno-2022-154

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunta haki lähivirkistysalueiden perusparannuksiin avusta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (jäljempänä ELY-keskus). ELY-keskus on myöntänyt päätöksellään, UUDELY/13406/ 2020, 1.3.2021 Latu-, kuntopolku- ja pyöräreittien perusparannus-hankkeelle avustusta enintään 50 prosenttia avustuksen käyttötarkoituksen mukaisiin hyväksyttäviin kustannuksiin. Avustus ei sisällä arvonlisäveron osuutta.

Avustusta haettiin valaistun latu- ja kuntopolkureitin kunnostamiseksi. Hanke on yleishyödyllinen, tukee mahdollisimman suuren käyttäjäjoukon ulkoilua, ja on helposti kaikkien saavutettavissa. Reitistö sijaitsee Hetan kuntakeskuksessa koulujen, päiväkodin ja urheilukentän välittömässä läheisyydessä. Hanke täydentää jo olemassa olevia virkistyskäyttöön liittyviä palvelurakenteita ja mahdollistaa reittien ympärivuotisen käytön.

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 106 000 euroa, joista avustuksen osuus on 53 000 euroa. Kokonaiskustannuksiin hyväksyttävät toimenpiteet ovat kaikki hankesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet. Hankesuunnitelmassa mainitut ylläpito- ja huoltotyöt tarkoittavat reittien kunnostamiseen liittyvää työtä.

ELY-keskus edellyttää, että kaikista vähintään 30 000 euroa arvoisista hankinnoista pyydetään tarjous useammalta kuin yhdeltä tavaran tai palveluntoimittajalta.

Kustannusarvioon on laskettu seuraavat menokohdat; palkat 30 000 euroa, laitteet ja tarvikkeet 39 200 euroa, ulkopuoliset palvelut 20 000 euroa ja muut kulutusmenot 16 800 euroa. Kokonaiskustannusarvion ollessa tällöin yhteensä (ilman alv:a) 106 000 euroa.

Kunnan rahoittama osuus enintään 53 000 euroa katetaan henkilöstökustannuksilla, kahden työntekijän palkkakustannukset, sekä laitteet ja tarvikkeet kustannuksista, jotka on hyväksytty Enontekiön kunnan omavastuuosuudeksi.

UUDELY/13406/2020 1 (2) on 10.01.2022 päätöksellään hyväksynyt hakijan tukikelpoisia kustannuksia yhteensä 28 032,63 lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamisen ja kehittämisen hankkeen avustuksista. Päätöksellä maksetaan tukea avustuspäätöksen mukaisesti 14 016,32 €. Avustuksen viimeinen erä on haettava maksuun 30.09.2022 mennessä.

Hankkeen perusparannuksen maanrakennusurakasta pyydettiin tarjoukset neljältä (4) toimittajalta. Maansiirtotöiden tarjousten jättöaika oli 4.5.2022 klo 12 mennessä, johon mennessä oli kolme (3) toimittajaa jättänyt tarjouksen. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy halvimman kelpoisuusehdot täyttävän Mäntyvaara Ky:n tarjouksen Latu-, kuntopolku- ja pyöräreittien perusparannushankkeen maanrakennusurakan toteuttajaksi.

Tiedoksi

Tarjouksen tehneet