Hyvinvointilautakunta, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Valtuustoaloite: Yhtenäisen peruskoulun perustaminen Karesuvantoon

ENODno-2023-383

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Sari Norrgård on tehnyt 14.12.2024 kunnanvaltuuston jatkokokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen :

"Haluamme kylällemme yhtenäisen peruskoulun,​ jossa lapsemme voivat suorittaa oppivelvollisuutensa kokonaisuudessaan 10 vuoden ajan esikoulusta yhdeksänteen luokkaan asti.

Olemme tottuneet ajatukseen,​ että yläaste suoritetaan Hetassa. Koulunkäynti on kuitenkin raskasta,​ kallista ja kulkeminen jopa vaarallista.

Ajallisesti koulupäivän pituus voi olla jopa klo 7.00 – 17.00.  Maunusta ja Markkinasta kulkeville sitäkin pitempi. Kuljetuskustannukset ovat todella suuria ja kasvavat koko ajan kallistuvien polttoainekulujen vuoksi. Valtatie 21:n huono kunto ja kova liikennöinti huolestuttavat meitä.

Koululaiset voivat kulkea Karesuvanto-​Hetta-​Karesuvanto-​ väliä jopa kuuden vuoden ajan,​ mikä on todella pitkä aika lapsen ja nuoren elämästä. Pitkien koulupäivien vuoksi voi koulumenestys kärsiä,​ eivätkä lapset jaksa iltaisin enää osallistua harrastustoimintaan. Harrastamattomuus puolestaan vaikuttaa kuntoon ja jopa jatko-​opintoihin hakemiseen ja pääsemiseen. Harrastustoiminnalla on merkittäviä vaikutuksia myös sosiaalisiin suhteisiin,​ sekä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Karesuvannossa koulua käydään tällä hetkellä toivottavasti väliaikaisesti väistötiloissa,​ koska entinen koulu on toimintakiellossa. Uuden koulun suunnittelussa onkin tärkeää huomioida tilojen toimivuus ja koko,​ että se voisi toimia joustavasti palvellen koko kylää ja yhtenäistä peruskoulua.

Karesuvantoon on muuttanut viime vuosina paljon lapsiperheitä,​ joista suuri osa on paluumuuttajia,​ jotka haluavat asettua asumaan kotiseudulleen. Uudisrakentaminen on ollut vilkasta koko kunnankin mittakaavassa. Uskomme kovasti kylämme elinvoimaisuuteen ja kehitysmahdollisuuksiin.

Ymmärrämme kyllä,​ että omaa koulua voidaan pitää myös uhkana Hetan koulun ja lukion tulevaisuudelle. Raskas koulumatka yläasteelle voi kuitenkin kostautua sillä,​ etteivät oppilaat hakeudukaan kotikuntansa lukioon,​ vaan lähtevät opiskelemaan muualle.

Yhtenäisen peruskoulun perustaminen on realistista ja järkevää. Nykytekniikalla etäopetuksen suomia mahdollisuuksia pystyy hyödyntämään lähiopetuksen lisänä ja tukena. Luokanopettajien koulutus on monipuolista ja lisäopintoja voi suorittaa tarpeen mukaan,​ saamen kielisen opetuksen kustannukset eivät rasita kunnan taloutta. Opettajat voivat myös kulkea eri kouluilla,​ onhan kiertäviä opettajia ollut aiemminkin.

Koululaisten yhteistyötä eri koulujen välillä kunnassamme voisi vahvistaa erilaisia vapaa-​ajan toimintoja kehittämällä ja yhteisiä teemapäiviä pitämällä.

Etusijalla on lastemme hyvinvointi ja turvallisuus!"

Oppilaskohtaiset kustannukset ovat Hetan yhtenäisessä perusopetuksessa 14 800 €/vuosi ja Karesuvannon alakoulussa 14 300 €/oppilas/vuosi. Valtuustoaloitteen mukaisessa Karesuvannon yhtenäisessä peruskoulussa oppilaskohtaiset kustannukset olisivat 17 000 €/vuosi. Koulukuljetuksista saatava pieni säästö menisi opettajien palkkakustannuksiin ja lukion kuljetuksiin, jotka nyt hoidetaan yhdessä peruskoulun kuljetusten kanssa. Nykyisellä henkilömäärällä opetusta ei kyettäisi järjestämään, vaan olisi palkattava tuntiopettaja jonkin aineenopettajan pätevyydellä ja silti luokanopettajille tulisi ylitunteja.

Lisäksi Karesuvannon koulurakennukseen jouduttaisiin rakentamaan lisäluokkatiloja: kotitalousluokka ja yksi luokkatila yläluokkien oppilaita varten. Käytännössä tämä tarkoittaisi Karesuvannon uuden koulurakennuksen suunnittelemista uudelleen ja uuden rakennuksen viivästymistä suunnitellusta nykyisestä aikataulusta.

Perusopetuslaissa ei tunneta etäopetuksen mahdollisuutta, jos opetus on perusopetuslain mukaisesti järjestettävissä lähiopetuksena. Etäopetus on mahdollista ainoastaan poikkeustapauksissa, ellei muuta mahdollisuutta ole opetuksen järjestämiseen. Karesuvannon yläluokkalaisten osalta opetus on mahdollista Hetan koulukeskuksessa. Etäopetusta ei siis voida käyttää.

Hetassa annettava yläluokkalaisten opetus annetaan pätevien aineenopettajien toimesta erillisissä ikäryhmissä, millä turvataan oppilaiden jatkomahdollisuudet lukioon ja muihin keskiasteen oppilaitoksiin. Yhtenäisessä peruskoulussa opetus annettaisiin luokanopettajien ja yhden jossain aineessa pätevän tuntiopettajan toimesta, mikä eriarvoistaisi oppilaita. 

Yläluokkalaiset ovat suurimmaksi osaksi murrosikäisiä, jolloin samanikäisten kavereiden ja ystävien merkitys on hyvin suuri. Hyvin pienissä kouluissa voi lapsilla esiintyä syrjäytymisen kokemuksia sitä kautta, ettei lapselle löydy samanhenkistä kaveripiiriä. Sosiaalisessa kehityksessä tarpeellisten sosiaalisten kontaktien määrä jää vähäiseksi, jos samanikäisiä on vain muutama. Verkostoituminen, joka on tärkeää missä ikäryhmässä tahansa, jää tällöin vähäiseksi ja mahdollinen vertaisoppiminen pieneksi. Ryhmätöiden tekeminen ei ole mahdollista kaikissa aineissa. Yläluokkalaisilla on jokaisessa aineessa eri luokilla erilaiset oppimäärät ja tavoitteet, jolloin yläluokkalaisten opettaminen samassa ryhmässä on hankalaa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kouluverkko pidetään nykyisenä.

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, ettei Karesuvantoon perustettaisi yhtenäistä peruskoulua perusteena oppilaiden sosiaalinen ja pedagoginen yhdenvertaisuus ja kasvu.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.