Hyvinvointilautakunta, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi

ENODno-2024-48

Valmistelija

  • Sarita Helttunen, vt. sivistysjohtaja, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Opetustoimella on yhteensä 440 €, ja vapaa-aika toimialalla yhteensä 135 € erääntyneitä saatavia. Hallintosäännön 26§  kohdan 12 mukaisesti hyvinvointilautakunta päättää vapautuksen antamisesta enintään 1000 euron suuruisesta kunnan yksityis- tai julkisoikeudellisesta saatavasta ja viivästysseuraamuksista. Perintää voidaan vielä jatkaa ns. jälkiperintänä.

Erittely saatavista on nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä opetustoimen (440 €) ja vapaa-aika toimialan saatavien (135€) poistamisen reskontrasta ja niiden kirjaamisen luottotappioiksi. Saatavien perintää jatketaan ns. jälkiperintänä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Hallintojohtaja, Kirjanpito

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.