Hyvinvointilautakunta, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kunnan myöntämät avustukset v. 2024/ Talviliikuntapaikkojen kunnossapito

ENODno-2023-388

Valmistelija

 • Virpi Töyrylä, hyvinvointiohjaaja, virpi.toyryla@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnan jakaa avustuksia kylien latujen ja jääkenttien kunnostukseen ja hoitoon. Talousarviossa 2024 kunnossapitoavustuksiin on varattu 6 000 euron määräraha. Avustus on tarkoitettu latujen ja jääkenttien hoitamiseen kylätoimikuntien, urheilujärjestöjen tms .talkootyöllä. Avustuksella korvataan ensisijaisesti käyttökuluja. Avustuksista päättämistä ohjaavat Enontekiön kunnan avustusten yleiset periaatteet. Avustuksia on tullut hakea 15.1.2024 mennessä. 

Hyvinvointilautakunta päättää hallintosäännön 26 § mukaisesti avustusten myöntämisestä.

Kunnossapitoavustuksen määrässä on huomioitu yhdistyksen ylläpitämien jääkenttien ja latukilometrien määrä suhteutettuna jaettavissa olevaan avustusmäärään. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta myöntää kunnossapitoavustukset seuraavasti:

 • Pro Ketomella ry 1000 euroa
 • Muotkajärven kylätoimikunta 600 euroa
 • Palojoensuun Eräpojat ry 1000 euroa
 • Karesuvannon Kotaveikot ry 600 euroa
 • Peltovuoman kyläläiset ry 1000 euroa
 • Iiton kylä 300 euroa
 • Kuttasen kyläyhdistys ry 500 euroa

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Esteellisyys

 • Satu-Marja Eira-Keskitalo

Tiedoksi

Avustusten hakijat, kirjanpito

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.