Hyvinvointilautakunta, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kunnan myöntämät avustukset v. 2024/ Liikunta-avustukset

ENODno-2023-388

Valmistelija

 • Virpi Töyrylä, hyvinvointiohjaaja, virpi.toyryla@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Liikunnan toiminta-avustuksilla tuetaan enontekiöläisten liikuntajärjestöjen sääntömääräistä ja toimintasuunnitelman mukaista liikunnallista toimintaa. Toiminta-avustusta myönnettäessä huomioidaan perusteina toiminnan määrä, laatu, säännöllisyys ja laajuus, avustuksen tarve sekä yhteiskunnallinen merkitys. 

Liikunnan erityisavustuksia myönnetään terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. 

Kohdeavustukset ovat kertaluonteisia ja niitä voidaan hakea koulutuksiin, liikuntatapahtumiin, retkiin ja leiriin sekä pienimuotoiseen, toiminnalle välttämättömän kaluston tai välineiden hankintaan. 

Lisäksi liikunta-avustusta voidaan myöntään liikunta-/urheilutapahtumiin.

Toiminta-avustuksiin on talousarviossa varattu 14 000 euron määräraha ja kohdeavustuksiin 3000 euron määräraha.  

Hyvinvointiautakunta päättää hallintosäännön 26 § mukaisesti avustusten myöntämisestä.

Esitys myönnettävistä avustuksista annetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta myöntää toiminta- ja kohdeavustuksia seuraavasti:

 • Enontekiön Sydänyhdistys 1125 euroa
 • Kilpisjärven Saana-Veikot ry 1875 euroa
 • Käsivarren Kipsi ry 2000 euroa
 • Hetan Hukat ry 1500 euroa
 • Hetan Latu ry 1000 euroa
 • Karesuvannon Kotaveikot ry 1650 euroa
 • Peltovuoman kyläläiset ry 1300 euroa
 • Eläkeliiton Enontekiön yhdistys 500 euroa
 • Hettalaiset ry 500 euroa
 • Karesuvannon kyläyhdistys 525 euroa
 • Palojoensuun kyläläiset ry 290 euroa
 • Hetan Latu ry 1000€
 • Saanan Lapset ry 1300 €
 • Peltovuoman kyläläiset ry 390 €
 • Kilpisjärven kyläyhdistys ry 310 €

 

Muutettu päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta myöntää toiminta-avustuksia Enontekiön kunnan avustusohjeen mukaisesti seuraaville:

 • Enontekiön Sydänyhdistys 1125 euroa
 • Kilpisjärven Saana-Veikot ry 1875 euroa
 • Käsivarren Kipsi ry 2000 euroa
 • Hetan Hukat ry 1500 euroa
 • Hetan Latu ry 1000 euroa
 • Karesuvannon Kotaveikot ry 1650 euroa
 • Peltovuoman kyläläiset ry 1300 euroa
 • Eläkeliiton Enontekiön yhdistys 500 euroa
 • Hettalaiset ry 500 euroa
 • Karesuvannon kyläyhdistys 700 euroa
 • Palojoensuun kyläläiset ry 390 euroa

 

Hyvinvointilautakunta myöntää kohdeavustuksia Enontekiön kunnan avustusohjeen mukaisesti seuraaville:

 • Hetan Latu ry 1000€
 • Saanan Lapset ry 1300 €
 • Peltovuoman kyläläiset ry 390 €
 • Kilpisjärven kyläyhdistys ry 310 €

Päätös

Heikki Järvistö ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Satu-Marja Eira-Keskitalo, Heikki Järvistö

Tiedoksi

Avustusten hakijat, kirjanpito

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.