Hyvinvointilautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Johtava sosiaalityöntekijä
Muu päätös:
§ 3 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta/ Hoivapalvelu Hertta, 11.11.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei hyvinvointilautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.