Hyvinvointilautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 LISÄPYKÄLÄ: Saamenkielisten sosiaali-​ ja terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitetun määrärahan käyttöä v.2022 koskeva muutosesitys Saamelaiskäräjille (lisäpykälä)

ENODno-2022-395

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Saamelaiskäräjät on aiemmmin pyytänyt kunnilta tarkennettua esitystä v. 2022 valtionavustuksen käytöstä saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi.  Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan (23.4.2020 § 33) tehnyt esityksen avustuksen käytöstä. Enontekiön kunta on tehnyt hyvinvointilautakunnan esityksen pohjalta saamelaiskäräjien kanssa 30.12.2021 sopimuksen valtionavustuksen käytöstä v.2022. 

Sopimuksen mukaisesti Enontekiön kunta on esittänyt vuodelle 2022 rahoitettavaksi saamenkielisen kotiavustajan palvelua, saamenkielisen lähihoitajan palvelua, saamenkielisen terveydenhoitajan palvelua sekä saamenkielisen vastuuhoitajan palvelua Muonion vuodeosastolle.

Saamenkielisen lähihoitajan osalta palvelua ei ole pystytty toteuttamaan sopimuksessa sovitulla tavalla ja palveluun osoitettu valtionavustus v 2022 on käyttämättä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta esittää Saamelaiskäräjille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttöä koskevana muutosesityksenä, että saamenkielisen lähihoitajan palkkausmenoihin osoitetusta valtionosuudesta säästynyt avustus vuodelle 2022 voidaan käyttää saamenkielisen sosiaalityöntekijän palkkausmenoihin aj. 5.9.2022-31.12.2022 sekä vuodeosaston saamenkielisen vastuuhoitajan palkkausmenoihin siten, että saamenkielisen vastuuhoitajan palkkauskuluina huomioidaan 50 % palkkauskuluista nykyisen 25 % sijaan.

Päätös

Hyvinvointilautakunta esittää Saamelaiskäräjille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttöä koskevana muutosesityksenä, että saamenkielisen lähihoitajan palkkausmenoihin osoitetusta valtionosuudesta säästynyt avustus vuodelle 2022 voidaan käyttää saamenkielisen sosiaalityöntekijän palkkausmenoihin siten että valtionavustuksen prosentuaalinen osuus on 50 %,  kunnan kotipalvelun työssä olevan saamenkielisen 50 % työajalla työskentelevän lähihoitajan palkkausmenoihin siten että valtionavustuksen prosentuaalinen osuus on 75 % sekä vuodeosaston saamenkielisen vastuuhoitajan palkkausmenoihin siten että valtionavustuksen prosentuaalinen osuus on 50 %.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lisätään muutosesitykseen valtionavustuksen hakeminen myös kunnan kotipalvelutyössä olevan 50 % työajalla työskentelevän kotipalvelun työntekijän palkkaukseen (valtionavustuksen prosentuaalinen osuus  75 %.)

Tiedoksi

Saamelaiskäräjät, pääkirjanpitäjä/Controller, vanhustenhuollon palvelupäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.