Hyvinvointilautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen lastenvalvojan viran vakinaistaminen

ENODno-2022-215

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Tunturi-Lapin kunnat (Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio) ja Pello ovat vuosia tehneet yhteistyötä sosiaalityössä ja seutukunnan sosiaalipäivystyksessä. Kunnat ovat aiemmilla päätöksillään perustaneet yhdessä lastenvalvojan määräaikaisen viran 31.12.2022 asti. SOTE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen, jolloin työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen. Lastenvalvojan palveluiden turvaamiseksi on tarpeen tehdä järjestelyjä. Asiasta on konsultoitu Lapin hyvinvointialueen vastuuvalmistelijoita. Kuntien toimivallassa ovat kuluvan vuoden aikana tehtävät virkaratkaisut, myös vakituisen lastenvalvojan viran perustaminen. Kunnat voivat päätöksellään täyttää kyseisen viran toistaiseksi julkisen haun kautta tai määräaikaisesti palveluiden järjestämisvastuun muutoksen ja palveluiden mahdollisen uudelleen järjestelyn perusteella. Yhteisessä lastenvalvojan määräaikaisessa virassa on tällä hetkellä viranhaltija vuoden 2022 loppuun asti. 

Kuntien sosiaalihuollosta vastaavat viranhaltijat esittävät toistaiseksi voimassa olevan viran vakituista täyttämistä. 

Lastenvalvojan tehtävä on sosiaalihuoltolain 14 ja 27 §:n perusteella kunnille annettu tehtävä, johon sisältyvät adoptioneuvonta, perheasioiden sovittelu, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen vahvistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvät tehtävät sekä päätösten täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitteluun kuuluvat toimenpiteet, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian tuomioistuinsovitteluun kuuluvat asiantuntijapalvelut sekä isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvät tehtävät sen mukaan kuin niistä lisäksi erikseen säädetään.

Kuntalain 53 §:n mukaan kunnat voivat perustaa yhtäpitävillä päätöksillä yhteisiä virkoja. Viranhaltija on virkasuhteessa kaikkiin kyseisiin kuntiin. Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteinen lastenvalvoja toimii virkavastuulla sen kunnan alaisuudessa, jonka kuntalaisia koskevia sopimuksia ja päätöksiä hän on tekemässä. Kunkin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin huolehtii tarvittavan ratkaisuvallan delegoimisesta kuntien yhteiselle lastenvalvojalle.

Tunturi-Lapin ja Pellon yhteisen lastenvalvojan virkatehtäviin kuuluu elatussopimusten, huolto- ja tapaamissopimusten sekä isyysasiakirjojen valmistelu ja päättäminen sekä myös osallistuminen päävastuullisena olosuhdeselvitysten tekemiseen sekä lisäksi lasten ja vanhempien valvottujen tapaamisten valmistelu ja niistä päättäminen. Lisäksi lastenvalvojan tehtäviin kuuluu huolto- ja tapaamisasioiden sovittelu ja täytäntöönpano sekä perheasioiden sovittelu. Adoptioneuvontaa voi lastenvalvoja antaa itse tai myöntää palveluun maksusitoumuksen asiakkaan kotikunnan käytännön mukaisesti. 

Lastenvalvojan kelpoisuusehdot määräytyvät lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 §:n mukaan ja virkaan valittavan on toimitettava työnantajalle nähtäväksi itseään koskeva rikosrekisteriote. Kuntien yhteisen lastenvalvojan viran tehtäväkohtainen palkka oli vuoden 2022 helmikuussa 3850 €/kk. Virassa maksetaan sopimusneuvotteluiden mukaiset korotukset ja muutoinkin virassa noudatetaan Sote-sopimuksen ehtoja. Palkka ja oheiskustannukset jaetaan vuoden 2022 aikana kuntien kesken suhteutettuna kuntien alaikäisen väestön määrään erillisen, voimassa olevan sopimuksen mukaan. 1.1.2023 alkaen kustannukset ovat Lapin hyvinvointialueen kustannuksia, eikä erillistä kustannustenjakosopimusta tarvita. 

Enontekiön kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan kunnanhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

Lastenvalvojan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä. Virka siirtyy 1.1.2023 alkaen Lapin hyvinvointialueen viraksi ja viran hoitaja Lapin hyvinvointialueen viranhaltijaksi. Viranhaltijan työnantajavelvoitteista vastaa Kittilän kunta 31.12.2022 saakka.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Pellon kuntien yhteisen, toistaiseksi voimassaolevan lastenvalvojan viran perustamista 1.10.2022 alkaen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus   Tunturi-Lapin ja Pellon kunnat