Hyvinvointilautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Perhehoidon toimintaohjeen tarkentaminen

ENODno-2022-216

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Perhehoitaja on pyytänyt tarkennusta Enontekiön kunnan perhehoidon toimintaohjeen kohtaan, miten kulukorvaus ja hoitopalkkio maksetaan kalenteripäiviltä ja viikonlopuilta. 

Enontekiön sosiaalitoimi maksaa toimeksiantosopimuksen tehneelle perhehoitajalle hoitopalkkion ja kulukorvauksen, joita on korotettu vuonna 2020. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa hoitajille maksettavat vähimmäiskorvaukset ja palkkiot vuosittain. Enontekiöllä korvaukset ovat näitä taksoja korkeammat, jolla on saatu turvattua perhehoitajien hyvä saatavuus lasten tukiperhetoimintaan. Tällä hetkellä Enontekiön kunta on sopinut toimeksiannolla kahdentoista henkilön joko tilapäisestä tai jatkuvasta perhehoidosta yhteensä viiden perhehoitajan eli tukiperheen kanssa. Enontekiön kunta on ollut myös mukana ikäihmisten perhehoitoa kehittävässä hankkeessa, mutta kunnassa ei ole tällä hetkellä ikäihmisille perhehoitoa tarjoavia perhehoitajia. 

Perhehoidosta säädetään Perhehoitolaissa (263/2015). Perhehoidon toimintaohje on asiakirja, jossa määritellään, miten kunta lakien ja laadittujen sopimusten pohjalta järjestää, toteuttaa ja valvoo perhehoitoa. Perhehoitoa käytetään Suomessa lasten ja nuorten palveluissa sekä vanhus-, vammais- ja mielenterveyspalveluissa. Perhehoito tarjoaa hoidettavalle yksilöllisen huolenpidon, mahdollisuuden jatkuviin ihmissuhteet ja kodinomaiset olosuhteet. Perhehoitoa järjestetään toimeksiantosopimuksella joko tavallisissa perhehoitajaksi soveltuvissa perheissä tai ammatillisissa perhekodeissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päivittää perhehoidon toimintaohjetta siten, että sivulla 4 viimeinen lause kirjataan muotoon: "Tukiperhetoiminnassa hoitopalkkio ja kulukorvaus maksetaan kalenterivuorokausilta. Viikonloppu perjantai-iltapäivästä sunnuntai-iltapäivään maksetaan poikkeavasti 3 vrk:n mukaisesti". 

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Kokouskäsittely

Perhehoidon toimintaohjetta tarkasteltiin lautakunnan kokouksessa. Tunturi-Lapin kunnissa perhehoidon palkkio- ja kulukorvaustaksat ovat samankaltaisia. Lautakunta tarkensi, että ajallisena yksikkönä päivä ja vuorokausi ovat synonyymejä, ja yhdeltä vuorokaudelta maksetaan vain yksi palkkio ja kulukorvaus, esimerkiksi pe-iltapäivästä la-iltapäivään on yksi vuorokausi. Lisäksi lautakunta tarkensi, että koko viikonlopun viipymältä pe-iltapäivästä su-iltapäivään lautakunta on vuonna 2020 päättänyt poikkeuksesta niin, että tuolta ajalta maksetaan 3 vuorokauden mukainen korvaus sunnuntaityön hyvittämiseksi ja tukiperhetoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi viikonlopuille. Poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta muihin kirkollisiin pyhäpäiviin elleivät ne satu sunnuntaille.

 

Tiedoksi

Tarkennusta pyytänyt perhehoitaja  Sosiaalitoimen toimistosihteeri 

Liitteet

Oheismateriaali