Hyvinvointilautakunta, kokous 12.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Sosiaalitoimen ylityshakemus vuoden 2020 budjettiin

ENODno-2020-264

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunnanvaltuusto on varannut sosiaalitoimen menoihin 2020 vuodelle 3 023 000 €. Toteutuman 1-19/2020 perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan toteutuma olisi  3 126 000€ eli valtuuston varaama määräraha tulisi ylittymään 103 000 €. Tilinpäätösennusteeseen voi tulla vielä muutoksia loppuvuoden aikana.

Tilinpäätösennusteen ylittymisen perusteet

-Toimintatuotot jäävät noin 9 000 e arvioitua pienemmäksi. Myyntituotot mm kotikuntakorvaukset ovat olleet arvoitua suuremmat, kun taas asiakasmaksutuotot ovat olleet  arvioitua pienemmät, asiakasmaksutuloja on tullut vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Sosiaalitoimessa maksutuottojen arviointi etukäteen on haastavaa, koska maksutuottojen suuruus riippuu asiakkaiden tulotasosta ja siitä, kuinka paljon palvelua tarvitaan. Maksutuottoihin vaikuttaa myös koronavirusepidemia, jonka vuoksi joitakin palveluja on keskeytetty tai rajoitettu. 

-Aineet, tarvikkeet ja tavaraostot ylittyvät noin 55 000 euroa. Ylitys johtuu hoitotarvikkeiden, suojavarusteiden ja lääkkeiden kustannuksista.

-Avustusten osalta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvat Kelan laskuttavat työmarkkinatuen kulut ylittyvät syyskuun lopun toteuman perusteella arvioituna noin 80 000 euroa. Koronaepidemian vuoksi työllisyyttä edistävien palvelujen järjestäminen (mm työelämävalmennus, kuntouttava työtoiminta, työharjoittelut) on ollut haastavaa ja työmarkkinatuen kuluihin sisältyy pienyrittäjille koronaepidemian vuoksi maksettu työttömyyskorvaus. Täydentävä toimeentulotuki ylittyy noin 6000 euroa.

-Toteuman 1-9/2020 perusteella arvioituna henkilöstökulut jäävät noin 46 000 euroa arvioitua pienemmiksi johtuen sosiaalityöntekijän rekrytointihaasteista ja koronavirusepidemian aiheuttamista toimintojen keskeytyksistä ja työntekijöiden uudelleensijoitteluista. Säästöt henkilöstökuluissa eivät kuitenkaan riitä kattamaan toimintakuluista aiheutunutta ylitystä

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta hakee 103 000 euron ylitysoikeutta sosiaalitoimen 2020 budjettiin.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus  Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.