Hyvinvointilautakunta, kokous 12.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Sosiaalitoimen toimialan osavuosikatsaus 1- 9/2020

ENODno-2020-97

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-​ohjeen mukaan toimielimen tulee seurata talousarvion toteutumista. Sosiaalitoimen osavuosikatsaus 1-​9/2020 esitellään kokouksessa.

Sosiaalitoimen osavuosikatsaus 1-​9/2020 on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee sosiaalitoimen osavuosikatsauksen 1-​9/2020 tarkastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Miia Ahlholm saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alkaessa. 

Johtava sosiaalityöntekijä esitteli sosiaalitoimen osavuosikatsauksen 1-9/2020.

Tiedoksi

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.