Hyvinvointilautakunta, kokous 12.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Lähihoitajan toimen täyttäminen / Luppokoti

ENODno-2020-204

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Ikääntyneiden palveluyksikössä Luppokodissa on ollut haettavana lähihoitajan toimi 26.10.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemuksia saapui yhteensä 6, joista kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli 4. Yksi hakemus saapui hakuajan päätyttyä, eikä voida hakuprosessissa ottaa huomioon. Yksi kelpoisuusehdot täyttävä hakija peruutti osallistumisensa haastatteluun 2.11.2020 saapuneella sähköpostiviestillä.

Hyvinvointilautakunnan nimeämä haastatteluryhmä (hyvinvointilautakunnan pj, vpj, henkilöstöjohtaja ja vanhustenhuollon palvelupäällikkö) haastattelivat kelpoisuusehdot täyttävät hakijat 2.11.2020.

Yhteenveto hakijoista on nähtävillä kokouksessa. Yhteenveto tulee julkiseksi valintapäätöksen jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että lähihoitajan toimeen Luppokodille valitaan lähihoitaja Suvi Ranta. Suvi Ranta täyttää kelpoisuusehdot ja on haastattelun sekä työkokemuksen perusteella soveltuva tehtävään.

Hyvinvointilautakunta päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkistetaan kokouksessa.

Kokouskäsittely

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö kertoi lautakunnan jäsenillle haastatteluryhmän suorittamista haastatteluista.

 

Tiedoksi

Hakija, palkkahallinto Sarastia, palkkasihteeri, henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.