Hyvinvointilautakunta, kokous 12.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Hyrylän määräaikaisen osa-aikaisen avustajan toimen muuttaminen pysyväksi toimeksi

ENODno-2020-241

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Hyrylän toimintakeskuksessa  on  määräaikaisessa osa-aikaisessa (77 %) työsuhteessa  henkilökohtainen avustaja  aj. 26.8.2019-30.11.2019. Perusteena määräaikaisuudelle on ollut avustajatoiminnan kokeiluluonteisuus määräaikaisena kolmen kuukauden ajan, minkä jälkeen avustajan tarvetta on arvioitu ja kokeilua on jatkettu elokuun 2020 loppuun. Kokeilujaksojen perusteella on todettu, että avustajan tarve jatkuu ja toiminnan vakinaistamiselle on perusteet. Avustajan työsuhdetta on jatkettu edelleen määräaikaisena vuoden 2020 loppuun.

Määräaikaisia työsuhteita on yhdenjaksoisesti useita peräkkäin (26.8.2019-30.11.2019 ja 1.12.2019-31.8.2020 ja 1.9.2020-31.12.2020), jolloin työsuhde tulisi katsoa toistaiseksi voimassa olevaksi.

Avustajan sijoituspaikka on toimintakeskus Hyrylä  ja työtehtävät kuuluvat sosiaalitoimen toimialalle. Työsuhteen muuttamisella toistaiseksi voimassa olevaksi ei ole taloudellisia vaikutuksia budjettiin, koska tehtävään on jo varattu määräraha tulevan vuoden budjettiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta toteaa, että Hyrylän määräaikainen osa-aikainen (77%) avustajan toimi on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2021 lukien. Hyvinvointilautakunta toteaa, että Hyrylän määräaikaisessa osa-aikaisessa toimessa olevan henkilön ( Pirjo Leppäjärvi) työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva. 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Hyrylän avustaja, palkkasihteeri, henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.