Hyvinvointilautakunta, kokous 12.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Hakemus palkattomasta opintovapaasta

ENODno-2020-242

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Luppokodin hoitaja on tehnyt 14.10.2020 webTallennus -järjestelmässä sähköisen hakemuksen sekä lähettänyt 16.10.2020 sähköpostitse hakemuksen palkattomasta opintovapaasta ajalle 1.1.2021-31.5.2021. Henkilölle on aiemmin myönnetty samaan opintokokonaisuuteen liittyen palkatonta opintovapaata ajalle 1.10.2020-31.12.2020.

Enontekiön voimassa olevan hallintosäännön mukaan (5 luku Toimivalta henkilöstöasioissa, 43 §) virkavapauden ylittäessä 6 kuukautta tai sen jatkuessa uuden hakemuksen perusteella, on asia ao. lautakunnan tai kunnanhallituksen päätettävä henkilöstöohjeen linjausten mukaisesti.

Kunnan henkilöstöohje (kohta 11, Muut virka- ja työvapaat) korostaa, että pidempiä harkinnanvaraisia palkattomia virkavapauksia/työlomia voidaan myöntää, mikäli edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosilomat on pidetty ja mahdollisia säästövapaita ei ole pitämättä.

Edelleen henkilöstöohje linjaa (kohta 11.8) seuraavaa:

Päätoimisella (säännöllinen työaika on keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa) viranhaltijalla/ työntekijällä, jonka palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään 2 vuotta. Opintovapaata, joka kestää yli 5 työpäivää on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.

Enontekiön kunta ei maksa opintovapaan ajalta palkkaa.

Opintovapaan tarkemmat säädökset on kirjattu opintovapaalakiin ja –asetukseen.

KvTes:n mukaan harkinnanvaraisella virka-/työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka-/työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen myöntämään. Koulutusta varten myönnettävästä työ-/virkavapaasta on kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus.

Harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä aikana.

Sijaisjärjestelyistä on sovittu suullisesti hakemuksessa esitetylle ajankohdalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Johtava sosiaalityöntekijä muutti esitystään kokouksen aikana ja esittää, että hyvinvointilautakunta päättää valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön tekemään päätöksen Luppokodin hoitajan palkattoman opintovapaan myöntämisestä ja tuomaan päätöksen tiedoksi joulukuun hyvinvointilautakuntaan. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön tekemään päätöksen palkattoman opintovapaan myöntämisestä ja tuomaan päätöksen tiedoksi joulukuun hyvinvointilautakunnan kokoukseen.

Kokouskäsittely

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö oli paikalla asiantuntijana ja esitteli asiaa. Käsittelyn aikana tuli ilmi, että ennen päätöksen tekemistä on tarpeen tehdä vielä henkilöstöohjeen mukaisia lisäselvityksiä liittyen hakijan vuosilomiin ja säästövapaisiin. 

Tiedoksi

Hakija, vanhustenhuollon palvelupäällikkö, henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.