Elinvoimalautakunta, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Perustelut

Lautakunnan jäsenet voivat keskustella ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei esille otettuja asioita.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.