Elinvoimalautakunta, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Hankinta, Lumityöt kaavateille 2023-2026

ENODno-2023-246

Valmistelija

  • Arto Kantola, Rakennustarkastaja, arto.kantola@enontekio.fi

Perustelut

Talvikausiksi 2023 - 2026 on pyydetty tarjoukset Enontekiön kunnan vastuulla olevien ja Enontekiön seurakunnan teiden ja piha-alueiden lumenpoistosta ja liukkauden torjunnasta. Tarjouspyynnön vireille tulosta ilmoitettiin Enontekiön sanomissa sekä kunnan kotisivuilla. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet nähtävillä kunnan kotisivuilla sekä teknisessä toimistossa. Tarjousten jättöpäivä oli 25.9.2023 klo 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä saapui yhdeksän tarjousta.  

Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Kantola, Rakennustarkastaja, arto.kantola@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää jakaa lumityöt kertakorvaushinnoin talvikausille 2023-2026 oheismateriaalina excel-taulukkoon laaditun koontierittelyn mukaan. Peltovuoman alueiden osalta lumitöiden hinnoittelu tuntiveloitushinnan mukaan, koska muuta ei ole tarjottu. Esitetyt kohteet on korostettu keltaisella värillä.  Enontekiön seurakunnalle toimitetaan saatujen tarjousten tiedot, jotta he suorittaisivat omien alueidensa lumityötarjousten käsittelyt

Muutettu päätösehdotus:

Elinvoimalautakunta päättää jakaa lumityöt kertakorvaushinnoin talvikausille 2023-2026 oheismateriaalina excel-taulukkoon laaditun koontierittelyn mukaan. Esitetyt kohteet on korostettu keltaisella värillä.

Poislukien Kilpisjärven alueen kaavatiet, joiden osalta urakoitsijaksi valittiin Käsivarren kuljetus Oy, tuntiveloitushinnan mukaisesti.

Elinvoimalautakunta hylkäsi jätetyn tarjouksen kaavateiden kesäaikaisesta simmakoinnista ja suolauksesta.

Peltovuoman alueiden osalta lumitöiden hinnoittelu tuntiveloitushinnan mukaan, koska muuta ei ole tarjottu.

Enontekiön seurakunnalle toimitetaan saatujen tarjousten tiedot, jotta he suorittaisivat omien alueidensa lumityötarjousten käsittelyt.

Päätös

Muutetun päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Arctic Team Work Ky, Tunturikone Ay, Tmi R. Laakso, Petterin pirssi ja pilke, Käsivarren kuljetus Oy, Reijo Kuru Ky, Misina, Enontekiön taksipalvelu Oy, Tmi Joen safari ja kone, Enontekiön seurakunta, Enontekiön kunnan asunnot Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje
HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite:

Oikaisuvaatimuksen toimitusosoite

Enontekiön kunta
Elinvoimalautakunta
Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ
kirjaamo@enontekio.fi