Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Talousarvio 2022/Varhaiskasvatus

ENODno-2021-229

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi
Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnan talousarvio ja -suunnitelma laaditaan vuosille 2022–2024.

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvioraamin. Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.  

Viime vuosina on annettu sitova talousarvioraami hyvissä ajoin alkukesästä, mikä on nähty hyvänä toimialojen talousarviovalmistelun kannalta. TA ja TS:n valmistelussa on edellytetty, että suunnitelmavuosien budjetointi tulee tehdä mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla budjetoinnilla painopiste suunnittelussa siirtyy pidemmälle taloussuunnitelmaan.

Talousarvion ja –suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon mm. toiminnalliset muutokset ja kuntastrategia. 

Vuoden 2022 talousarvioraamivalmistelussa on huomioitu mm. kuntatalouden kehitysnäkymät (Kuntaliitto ja VM), tarkasteltu kahden edellisvuoden tilinpäätöksiä, vuoden 2021 talousarviota ja tämänhetkistä toteutumaa sekä kunnan talouden painelaskelmia.

Sopimuskausi on kaikissa kunta-alan sopimuksissa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimukset noudattavat kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa eli niiden kustannusvaikutus on 23 kuukauden sopimusjaksolla 3,04 prosenttia.

Ta-raamia käsiteltiin vastuuviranhaltijoiden kanssa 31.5.2021. Kunnan johtoryhmä on käsitellyt asian.

Kunnanhallitus käsittelee talousarvion laatimisohjeet myöhemmin.

Yritysvaikutusten arviointi
Merkittäviä vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi ohessa olevan talousarvioraamin 2022-24 toimialoille, lautakunnille ja kunnan tytäryhtiöille.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi ohessa olevan talousarvioraamin 2022-24 toimialoille, lautakunnille ja kunnan tytäryhtiöille.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että hallinto, henkilöstö sekä viestintä ja markkinointi yhdistetään talousarvioon 2022 yhdeksi kokonaisuudeksi ja muutos huomioidaan hallintosäännön päivityksen yhteydessä. Perusteluna on, että kunnassa on ollut käytössä kokeilukulttuuri ja kokeiltu yhdeksää toimialakokonaisuutta. Kokeilu on kuitenkin osoittanut, että nämä kokonaisuudet eivät ole tasapainoisia ja ovat olleet kankeita taloudenhoidon kannalta. Parempi ja joustavampi tapa sekä vähemmän työllistävä olisi siirtyä isompiin ja tasapainoisempiin kokonaisuuksiin. Kokonaisuuden ja joustavuuden kannalta on perusteltua yhdistää esitetyt kolme kokonaisuutta.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallinto, henkilöstö sekä viestintä ja markkinointi yhdistetään talousarvioon 2022 yhdeksi kokonaisuudeksi ja muutos huomioidaan hallintosäännön päivityksen yhteydessä. Perusteluna on, että kunnassa on ollut käytössä kokeilukulttuuri ja kokeiltu yhdeksää toimialakokonaisuutta. Kokeilu on kuitenkin osoittanut, että nämä kokonaisuudet eivät ole tasapainoisia ja ovat olleet kankeita taloudenhoidon kannalta. Parempi ja joustavampi tapa sekä vähemmän työllistävä olisi siirtyä isompiin ja tasapainoisempiin kokonaisuuksiin. Kokonaisuuden ja joustavuuden kannalta on perusteltua yhdistää esitetyt kolme kokonaisuutta.

Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila kannatti esitystä.

 

 

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi ohessa olevan talousarvioraamin 2022-24 toimialoille, lautakunnille ja kunnan tytäryhtiöille. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että hallinto, henkilöstö sekä viestintä ja markkinointi yhdistetään talousarvioon 2022 yhdeksi kokonaisuudeksi ja muutos huomioidaan hallintosäännön päivityksen yhteydessä. Perusteluna on, että kunnassa on ollut käytössä kokeilukulttuuri ja kokeiltu yhdeksää toimialakokonaisuutta. Kokeilu on kuitenkin osoittanut, että nämä kokonaisuudet eivät ole tasapainoisia ja ovat olleet kankeita taloudenhoidon kannalta. Parempi ja joustavampi tapa sekä vähemmän työllistävä olisi siirtyä isompiin ja tasapainoisempiin kokonaisuuksiin. Kokonaisuuden ja joustavuuden kannalta on perusteltua yhdistää esitetyt kolme kokonaisuutta. 

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi ohessa olevan talousarvioraamin 2022-24 toimialoille, lautakunnille ja kunnan tytäryhtiöille. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että hallinto, henkilöstö sekä viestintä ja markkinointi yhdistetään talousarvioon 2022 yhdeksi kokonaisuudeksi ja muutos huomioidaan hallintosäännön päivityksen yhteydessä. Perusteluna on, että kunnassa on ollut käytössä kokeilukulttuuri ja kokeiltu yhdeksää toimialakokonaisuutta. Kokeilu on kuitenkin osoittanut, että nämä kokonaisuudet eivät ole tasapainoisia ja ovat olleet kankeita taloudenhoidon kannalta. Parempi ja joustavampi tapa sekä vähemmän työllistävä olisi siirtyä isompiin ja tasapainoisempiin kokonaisuuksiin. Kokonaisuuden ja joustavuuden kannalta on perusteltua yhdistää esitetyt kolme kokonaisuutta. 

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja esitteli raamin.

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi
Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan vuosille 2022–2024.

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Valtuusto on antanut talousarvioraamin 30.6.2021. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa edellytetään, että suunnitelmavuosien budjetointi tulee tehdä mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla budjetoinnilla painopiste suunnittelussa siirtyy vähitellen taloussuunnitelman loppupäähän.

Talousarvion ja –suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon mm. toiminnalliset muutokset ja kuntastrategia. 

Valtuusto päätti yksimielisesti talousarvioraamin 2022-24 toimialoille, lautakunnille ja kunnan tytäryhtiöille. Valtuusto päätti yksimielisesti, että hallinto, henkilöstö sekä viestintä ja markkinointi yhdistetään talousarvioon 2022 yhdeksi kokonaisuudeksi ja muutos huomioidaan hallintosäännön päivityksen yhteydessä. 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Laadintaohje on oheismateriaalina. 

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää antaa talousarvion ja –suunnitelman laadintaohjeen toimialoille, lautakunnille ja kunnan tytäryhtiöille.

Kunnanhallitus edellyttää toimialoilta talousarviovuoden ja -suunnitelmavuosien budjetoinnin tehtäväksi sillä tarkkuudella, kun se on mahdollista. 

Lautakuntien tulee toimittaa talousarvio- ja suunnitelmaesityksensä 24.9.2021 mennessä.

Kunnanhallitus päättää, että em. asiakirjoihin voidaan tehdä tarkennuksia virkatyönä. 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.6.2021 § 41 päättänyt varhaiskasvatuksen vuoden 2022 talousarvioraamin 725 000 euroa. Kunnanhallitus on antanut 16.8.2021 § 156 toimialoille talousarvion ja - suunnitelman 2022- 2024 laadintaohjeen. Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet johdettuna kunnan yleisistä tavoitteista. Varhaiskasvatuksen BSC-kortti on käsitelty henkilöstön kesken 17.9.2021. Vuoden 2022 talousarvioesitys ja BSC- kortti oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnann alaisen varhaiskasvatuksen talousarvioesityksen ja BSC- kortin hyväksymistä oheismateriaalin mukaisesti vuodelle 2022.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.