Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Lupapisteen palvelusopimuksen uusiminen 2021

ENODno-2021-304

Valmistelija

  • Arto Kantola, Rakennustarkastaja, arto.kantola@enontekio.fi

Perustelut

Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköisen lupa-asioinnin ja säilyttämisen pilvipohjainen ohjelmistopalvelu. Enontekiön kunnalla on Lupapiste-palvelu ollut käytössä vuoden 2017 heinäkuusta asti. Palvelu on hankittu Kuntien Tieran 2015 puitesopimukseen perustuvana.

Kuntien Tieran vuoden 2015 puitesopimus on päättynyt 7.10.2020 ja siihen perustuvat palvelusopimukset päättyvät 7.10.2021.

Enontekiön kunta on Tieran omistajakunta ja kunta on ilmoittanut kiinnostuksensa hankintaan silloin kun Tiera valmisteli uutta kilpailutusta. Enontekiön kunta voi hankkia Lupapiste palvelut uuteen puitesopimukseen perustuvina.

Kuntien Tiera Oy kilpailutti sähköisen lupa-asioinnin vuonna 2020. Cloudpermit Oy voitti kilpailutuksen Lupapiste palvelullaan ja puitesopimus allekirjoitettiin 31.3.2021. Uusi puitesopimus on voimassa 3 vuotta, jonka jälkeen vielä 5 optiovuotta.

7.10.2021 päättyvä palvelusopimus kattaa rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun ja pysyväisarkiston, joiden yhteenlaskettu kustannus on ollut keskimäärin 323 €/kk.

Cloudpermit on tarjonnut rakennusvalvonnalle Lupapiste palvelut yhteensä 1958 €/kk sisältäen (RAVA -asiointi ja arkisto)

-nykyisin käytössä olevat palvelumaksut kiinteällä kuukausimaksulla 1908 €/kk

- rakentamisen mittari RAMI 50€/kk

 

Tarjous on voimassa 30.9.2021 saakka.

Uuden puitesopimuksen myötä palveluiden hinnoittelumalli tulee muuttumaan nykyisestä kuukausimaksu + lupakohtainen toimenpidemaksu mallista pelkkään kiinteään kuukausimaksuun, joka määräytyy kunnan lupapäätösmäärän perusteella. Aiemmin kuukausimaksu määräytyi kunnan asukasluvun perusteella.

Palvelumaksut perustuvat ennakoituihin lupapäätösmääriin. Palvelumaksujen perusteena käytetään lupapäätösmäärien kuluneen puolivuotiskauden toteumaa, pidemmän aikavälin trendin antaessa vahvistusta. Toimittaja ja tilaaja arvioivat yhdessä puolivuosittain tulevan puolivuotiskauden palvelumaksut.

Mikäli päädytään siihen, että kunnan hintaryhmää palvelun osalta muutetaan, niin silloin kuukausimaksuksi määräytyy kyseisen hintaryhmän hinta, voimassa olevan hintalomakkeen mukaisesti.

Tällä hetkellä Enontekiö on katsottu kuuluvaksi hintaryhmään C (lupa- päätöksiä 100 – 299)

(rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisema- työ-, jatkolupia, maankäytön poikkeus- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksia).

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Kantola, Rakennustarkastaja, arto.kantola@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää jatkaa Lupapiste.fi-ohjelman sopimusta rakennusvalvonnan sähköisenä asiointijärjestelmänä kolmen vuoden sopimuskaudeksi tämän hetken hintaluokan mukaan. Hinta pitää sisällään RAVA –asioinnin ja arkistoinnin ilman RAMI-mittaria.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje
HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite:

Oikaisuvaatimuksen toimitusosoite

Enontekiön kunta
Elinvoimalautakunta
Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ
kirjaamo@enontekio.fi