Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Karesuvannon koulukiinteistö

ENODno-2021-317

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Karesuvannon koulukiinteistössä tehtiin Enontekiön kunnan pyynnöstä ja terveystarkastajan toimesta terveystarkastus. Lisäksi tehtiin tarkastuksessa määrätyt lisätutkimukset. Tarkoituksena oli selvittää Karesuvannon koulurakennusten kunto.Tarkastuskertomuksen perusteella Karesuvannon koulun rakennukset eivät ole siinä kunnossa, että tilat täyttäisivät terveydellisiltä olosuhteiltaan terveydensuojelulain vaatimukset. Tutkimustulokset ja tarkastuskertomus lausuntoineen oheismateriaalina.

Tarkastuskertomuksessa annetaan Karesuvannon koulun kiinteistöille käyttöaikaa 31.12.2021 saakka.

Tarkastuskertomuksen perusteella Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto on käynnistänyt kuulemismenettelyn 19.8.2021 elinvoimalautakunnalle saapuneella kirjeellä. Elinvoimalautakunnan tulee toimittaa kirjallinen selvitys siitä, mitä toimenpiteitä kiinteistön haltija terveyshaitan poistamiseksi aikoo tehdä 29.10.2021 mennessä. Tämä selvitys käsitellään seuraavassa elinvoimalautakunnan kokouksessa.

Karesuvannon koululla on pidetty tiedotustilaisuus koulun henkilökunnalle ja huoltajille, terveystarkastaja Juha Metson ja rakennusterveysasiantuntija Jaakko Leinosen esittäessä tarkastusten tulokset.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle

- väistötilan järjestämistä ns. viipalekouluna Karesuvannon koulun ja Karesuvannon toimipisteen varhaiskasvatuksen toiminnalle ml. ruoka ja puhtauspalvelun järjestäminen

-väistötilan järjestämistä varten lisäinvestointimäärärahaa kyseisten väistötilojen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Arvio lisäinvestointimäärärahan suuruudesta tuodaan kokoukseen.

 

Muutettu päätösehdotus:

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi Enontekiön kunnanvaltuustolle väistötilojen hankkimista ja ylläpitoa varten lisämäärärahaa 200 000 € vuoden 2021 opetustoimen käyttötalousarvioon ja 300 000 € vuodelle 2022 kyseisten tilojen ylläpitämiseksi.

Elinvoimalautakunta valtuuttaa teknisen johtajan valmistelemaan väistötilojen tarjouspyyntöasiakirjat.

Päätös

Muutetun päätösehdotuksen mukaan.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

 

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.