Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Talousarvio 2023 Infrastruktuuri/Vastuuviranhaltijat

ENODno-2022-298

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.12.2022 § 84 vuosien 2023-2025 talousarvion ja -suunnitelman. Enontekiön kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 2023 mukaisesti elinvoimalautakunta hyväksyy alaistensa toimialojen käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä lautakunta jakaa tehtäväalueet tulosyksiköihin (kustannuspaikat) ja nimeää niille vastuuviranhaltijat varahenkilöineen hallintosäännön mukaisesti. Käyttö- ja investointisuunnitelman tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota.

Ehdotus

Esittelijä

Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää vahvistaa kunnanvaltuustossa hyväksytyn raamin mukaisen vuoden 2023 käyttösuunnitelman ja investointisuunnitelman vastuuviranhaltijoineen infrastuktuuritoimialalle oheismateriaalin mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnassa on käynnissä tai käynnistymässä useita isoja investointeja.

Luppokoti 
Eläinlääkärien tilat
Kilpisjärven ylävesisäiliö
Kilpisjärven jätevedenpuhdistamo
Kilpisjärven vedenottamo ja siirtolinjat
Kilpisjärven asuntotarpeen ratkaisu
Kaaresuvannon monitoimitalo
Lentokenttä
Kiinteistösalkutus kunnan kiinteistöistä
Enontekiön kunnan asunnot, valvonta ja PTS:n ohjaus
Enontekiön liikekiinteistöt, valvonta ja PTS:n ohjaus
Hetan lämpölaitos, maa ja perustusurakka jaetaan, laitetoimittaja toimittaa myös rakennuksen
Kaaresuvannon puhdistamo, kuivaamo. 

Työpaine infrastruktuurin toimialalla on erittäin kova ja aikataulut ovat haastaviea haastavia. Investointien toteutumisen varmistamiseksi on tarpeen tehdä selkeä työnjako siitä, kuka vastaa investointien toteutumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää seuraavasta työnjaosta ja aikataulutuksesta investointiohjelman toteuttamiseksi: 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä

Kilpisjärven ylävesisäiliö 2024
Kilpisjärven vedenottamo ja siirtolinjat 2025
Kilpisjärven jätevedenpuhdistamo 2026
Kilpisjärven asuntotarpeen ratkaisu 2025
Kiinteistösalkutus kunnan kiinteistöistä 2024 kesäkuu
Enontekiön kunnan asunnot, valvonta ja PTS:n ohjaus 2024 kesäkuu
Enontekiön liikekiinteistöt, valvonta ja PTS:n ohjaus 2024 kesäkuu
Hetan lämpölaitos 2024 käytössä

Työpäällikkö/myöh. rakennuttamispäällikkö Mika Karsikas
Luppokoti 2025
Eläinlääkärien tilat 2024
Kaaresuvannon monitoimitalo 2026
Lentokenttä 2024
Hiihtomaa ja ladut, kelkkaurat ylläpito 2023-

Lämsä ja Karsikas toimivat toistensa varahenkilöinä em. investointien osalta. Esittely elinvoimalautakunnassa tapahtuu yllä esitetyn vastuujaon mukaisesti. Kummankaan osalta heidän alaistensa työntekijöidensä osalta ei tapahdu muutoksia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Hallintosäännön 63 § mukaisesti käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä lautakunnat jakavat toimialalleen myönnetyn määrärahan alaisilleen tulosyksiköille ja nimeävät niistä vastaavat viranhaltijat sekä heille varahenkilön tai varahenkilöitä.

Enontekiön kunnanhallitus on 3.10.2023 § 225 päättänyt seuraavasta työnjaosta ja aikataulutuksesta investointiohjelman toteuttamiseksi: 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä

Kilpisjärven ylävesisäiliö 2024
Kilpisjärven vedenottamo ja siirtolinjat 2025
Kilpisjärven jätevedenpuhdistamo 2026
Kilpisjärven asuntotarpeen ratkaisu 2025
Kiinteistösalkutus kunnan kiinteistöistä 2024 kesäkuu
Enontekiön kunnan asunnot, valvonta ja PTS:n ohjaus 2024 kesäkuu
Enontekiön liikekiinteistöt, valvonta ja PTS:n ohjaus 2024 kesäkuu
Hetan lämpölaitos 2024 käytössä

Työpäällikkö/myöh. rakennuttamispäällikkö Mika Karsikas
Luppokoti 2025
Eläinlääkärien tilat 2024
Kaaresuvannon monitoimitalo 2026
Lentokenttä 2024
Hiihtomaa ja ladut, kelkkaurat ylläpito 2023-

Kunnanhallituksen päätöksen pohjalta on tarpeen päivittää elinvoimalautakunnan 24.1.2023 § 5 vastuuviranhaltijataulukkoa. Muutokset taulukkoon on esitetty punaisella tekstillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää vahvistaa infrastuktuurin toimialalle vuoden 2023 käyttösuunnitelman ja investointisuunnitelman muutokset 1.11.2023 alkaen vastuuviranhaltijoiden ja varahenkilöiden osalta liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

nimetyt vastuuviranhaltijat