Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 LISÄPYKÄLÄ: Päätöksen korjaaminen ja täydentäminen: Hankinta, Lumityöt kaavateille 2023-2026 (lisäpykälä)

ENODno-2023-246

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arto Kantola, Rakennustarkastaja, arto.kantola@enontekio.fi

Perustelut

Talvikausiksi 2023 - 2026 on pyydetty tarjoukset Enontekiön kunnan vastuulla olevien ja Enontekiön seurakunnan teiden ja piha-alueiden lumenpoistosta ja liukkauden torjunnasta. Tarjouspyynnön vireille tulosta ilmoitettiin Enontekiön sanomissa sekä kunnan kotisivuilla. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet nähtävillä kunnan kotisivuilla sekä teknisessä toimistossa. Tarjousten jättöpäivä oli 25.9.2023 klo 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä saapui yhdeksän tarjousta.  

Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Kantola, Rakennustarkastaja, arto.kantola@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää jakaa lumityöt kertakorvaushinnoin talvikausille 2023-2026 oheismateriaalina excel-taulukkoon laaditun koontierittelyn mukaan. Peltovuoman alueiden osalta lumitöiden hinnoittelu tuntiveloitushinnan mukaan, koska muuta ei ole tarjottu. Esitetyt kohteet on korostettu keltaisella värillä.  Enontekiön seurakunnalle toimitetaan saatujen tarjousten tiedot, jotta he suorittaisivat omien alueidensa lumityötarjousten käsittelyt

Muutettu päätösehdotus:

Elinvoimalautakunta päättää jakaa lumityöt kertakorvaushinnoin talvikausille 2023-2026 oheismateriaalina excel-taulukkoon laaditun koontierittelyn mukaan. Esitetyt kohteet on korostettu keltaisella värillä.

Poislukien Kilpisjärven alueen kaavatiet, joiden osalta urakoitsijaksi valittiin Käsivarren kuljetus Oy, tuntiveloitushinnan mukaisesti.

Elinvoimalautakunta hylkäsi jätetyn tarjouksen kaavateiden kesäaikaisesta simmakoinnista ja suolauksesta.

Peltovuoman alueiden osalta lumitöiden hinnoittelu tuntiveloitushinnan mukaan, koska muuta ei ole tarjottu.

Enontekiön seurakunnalle toimitetaan saatujen tarjousten tiedot, jotta he suorittaisivat omien alueidensa lumityötarjousten käsittelyt.

Päätös

Muutetun päätösehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Mika Karsikas, työpäällikkö, mika.karsikas@enontekio.fi
  • Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Perustelut

Elinvoimalautakunnan 3.10.2023 § 51 Hankinta, Lumityöt kaavateille 2023-2026 on esittelijän muutetussa päätösehdotuksessa asiavirhe Kilpisjärven alueen kaavatiet -kohdassa (asiavirhe alleviivattu):

"Elinvoimalautakunta päättää jakaa lumityöt kertakorvaushinnoin talvikausille 2023- 2026 oheismateriaalina excel- taulukkoon laaditun koontierittelyn mukaan. Esitetyt kohteet on korostettu keltaisella värillä. 

Poislukien Kilpisjärven alueen kaavatiet, joiden osalta urakoitsijaksi valittiin Käsivarren kuljetus Oy, tuntiveloitushinnan mukaisesti.

Elinvoimalautakunta hylkäsi jätetyn tarjouksen kaavateiden kesäaikaisesta simmakoinnista ja suolauksesta.

Peltovuoman alueiden osalta lumitöiden hinnoittelu tuntiveloitushinnan mukaan, koska muuta ei ole tarjottu.

Enontekiön seurakunnalle toimitetaan saatujen tarjousten tiedot, jotta he suorittaisivat omien alueidensa lumityötarjousten käsittelyt."

Päätöksen liitteenä olevasta koontiexcelistä käy selkeästi ilmi, että valinta Kilpisjärven kaavateiden osalta perustuu aurauskertahinnoitteluun, eikä tuntiveloitushintaan kuten pöytäkirjaan on kirjoitettu. Alleviivattu lause päätöksessä on turha, koska edeltävä kappale sisältää jo päätöksen.  

Hallintolain 51 §:n mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.

Hallintolain 52 §:n mukaisesti viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Aloite on tehtävä tai vaatimus virheen korjaamiseksi on esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös. Asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan tietojärjestelmään. Uusi tai korjattu toimituskirja on annettava asianosaiselle maksutta.

Tmi Misina lähettänyt Enontekiön kuntaan sähköpostin 12.10.2023. Sähköpostissa Misina ilmoittaa, että 

"Kapasiteettipulan vuoksi, seuraavat kohteet voisi antaa toisille tarjoajille:
5. Sopulikuja ja rivitalojen piha-alueet
6. Luomaanjärven alueen tiet (Luomaanjärventie, Hankatie, Teljutie, Piittatie)
14. Valkamatie sis. Kalasataman piha-alueen
20. Riekontie, Riekontie 2 piha-alue
26. Pulkkatie, Pulkkatie 19 rivitalon piha ja parkkialue
27. Öhmannintie, Öhmannintie 4 piha ja parkkialue."

Päätösehdotuksen liitteenä olevassa koonnissa on huomioitu Tmi Misinan ilmoitus.

Tarjouspyynnöstä puuttuneista teistä ja piha-alueista kysyttiin lisätyötarjoukset Arctic Work Team Ky:ltä ja Käsivarren kuljetus Oy:ltä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Karsikas, työpäällikkö, mika.karsikas@enontekio.fi

Enontekiön elinvoimalautakunta korjaa hallintolain 51 §:n mukaisesti 3.10.2023 § 51 päätöksessä olevan asiavirheen tällä päätöksellä. Päätöstä muutetaan myös Tmi Misinan 12.10.2023 kuntaan lähettämässä ilmoituksissa olevien muutosten vuoksi.

Elinvoimalautakunta päättää jakaa lumityöt kertakorvaushinnoin talvikausille 2023- 2026 oheismateriaalina excel- taulukkoon laaditun koontierittelyn mukaan. Esitetyt kohteet on korostettu keltaisella värillä. 

Elinvoimalautakunta hylkää jätetyn tarjouksen kaavateiden kesäaikaisesta simmakoinnista ja suolauksesta.

Peltovuoman alueiden osalta lumitöiden hinnoittelu tuntiveloitushinnan mukaan, koska muuta ei ole tarjottu.

Enontekiön seurakunnalle toimitetaan saatujen tarjousten tiedot, jotta he suorittaisivat omien alueidensa lumityötarjousten käsittelyt.

Tuohustien, Törmäpääskyntien, kerrostalon pihan ja grillin pihan osalta on saatu Arctic Work Team Ky:ltä lisätarjoukset jotka hyväksytään koontitaulukon mukaan.

Kilpisjärven teistä lisätarjoukset otettiin Ahmakujan sekä Kilpisniementien osalta Käsivarren kuljetus Oy:ltä. Tarjoukset hyväksytään koontitaulukon mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arctic Team Work Ky, Tunturikone Ay, Tmi R. Laakso, Petterin pirssi ja pilke, Käsivarren kuljetus Oy, Reijo Kuru Ky, Misina, Enontekiön taksipalvelu Oy, Tmi Joen safari ja kone, Enontekiön seurakunta, Enontekiön kunnan asunnot Oy

Oheismateriaali