Elinvoimalautakunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Talousarvio 2021 / Opetustoimi

ENODno-2020-184

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 §28 päättänyt opetustoimen vuoden 2021 talousarvioraamin 2,78 mij. €. Kunnanhallitus on antanut 22.6.2020 §112 toimialoille talousarvion ja -suunnitelman 2021-2023 laadintaohjeen.

Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet johdettuna kunnan yleisistä tavoitteista. Opetustoimen BSC-korttiesitys on käsitelty opetustoimen henkilökunnan kokouksessa 3.9.2020 ja oppilaskuntien edustajien kanssa 4.9. ja 7.9.2020

Opetustoimen v. 2021 talousarvioesitys ja BSC-korttiesitys oheismateriaaleina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alaisen opetustoimialan talousarvioesityksen ja BSC-kortin hyväksymistä oheisten oheismateriaalien mukaisesti vuodelle 2021.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.