Elinvoimalautakunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Talousarvio 2021/ Varhaiskasvatus

ENODno-2020-196

Valmistelija

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 28 päättänyt varhaiskasvatuksen vuoden 2021 talousarvioraamin 730 000 €. Kunnanhallitus on antanut 22.6.2020 §112 toimialoille talousarvion ja -suunnitelman 2021-2023 laadintaohjeen.

Varhaiskasvatuksen talousarviosuunnitelma on 765 000 euroa. Talousarviosuunnitelma ylittyy 35 000 euroa valtuuston asettamaan vuoden 2021 talousraamiin nähden. Ylitys johtuu varhaiskasvatuksen toimialalle sosiaalipalveluista siirtyneestä lasten kotihoidontuen kustannuksesta 65 000 euroa. Kyseistä kustannusta ei ole huomioitu 35 000 euron osalta varhaiskasvatuksen vuoden 2021 talousraamissa. 

Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet johdettuna kunnan yleisistä tavoitteista. Varhaiskasvatuksen BSC-korttiesitys on käsitelty varhaiskasvatuksen henkilökunnan kokouksessa 9.9.2020.

Varhaiskasvatuksen v. 2021 talousarvioesitys ja BSC-korttiesitys oheismateriaaleina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alaisen varhaiskasvatuksen talousarvioesityksen sekä BSC-kortin hyväksymistä oheisten oheismateriaalien mukaisesti vuodelle 2021.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.