Elinvoimalautakunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta 2021-2023

ENODno-2020-95

Valmistelija

  • Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnanhallituksen hyväksymän investointisuunnitelman valmisteluprosessin mukaan lautakunnilta pyydetään lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta. Investointisuunnitelmaluonnos on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta antaa lausunnon investointisuunnitelmaluonnoksesta 2021-2023.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. Elinvoimakunnan lausunto erillisessä muistiossa.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kimmo Lämsä poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 15.52.

Helinä Hautamäki poistui kokouksesta klo 15.51.

Jenni Peteri valittiin pöytäkirjantarkastajaksi pykälissä 100, 101, 102.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.