Elinvoimalautakunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Fysiikan ja matematiikan lehtorin viran täyttäminen / Enontekiön Erälukio

ENODno-2020-162

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön Erälukion fysiikan ja matematiikan lehtori on irtisanoutunut 06.08.2020 siten, että virkasuhde päättyy 6.9.2020. Henkilöstöjohtaja on antanut viran täyttöluvan 6.7.2020. Virka on ollut auki Enontekiön kunnan sivuilla ja TE-keskuksen sivuilla siten, että hakuaika on päättynyt 21.8.2020. hakijan/hakijat haastattelee haastatteluryhmä, johon kuuluvat elinvoimalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallinnollinen rehtori ja henkilöstöjohtaja. Haastattelut tapahtuvat etänä. Hakijayhteenveto lähetetään lautakunnan jäsenille hakuajan päätyttyä.

Ehdotus

Esittelijä

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Päätösehdotus tuodaan kokoukseen. Elinvoimalautakunta valitsee hakijoista pätevimmän ja sopivimman.

Päätös

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaan saapui kaksi hakemusta. Molemmat hakijat ovat päteviä. Haastatteluryhmä (elinvoimalautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja hallinnollinen rehtori) haastattelivat molemmat hakijat.

Haastattelujen ja pätevyyden perusteella elinvoimalautakunta valitsee Enontekiön erälukion fysiikan ja matematiikan lehtorin virkaan ** 7.9.2020 alkaen.

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön Erälukion fysiikan ja matematiikan lehtorin virka on tullut avoimeksi. Henkilöstöjohtaja on antanut viran täyttöluvan 6.7.2020. Virka on ollut auki Enontekiön kunnan sivuilla ja TE-keskuksen sivuilla siten, että hakuaika on päättyi 21.8.2020. Elinvoimalautakunta valitsi virkaan hakijan, joka ei ottanut virkaa vastaan.

Virka oli uudelleen haettavana 1.9.-15.9.2020. Hakuajan päättymisen jälkeen haastatteluryhmä haastattelee hakijan/hakijat. Hakijayhteenveto lähetetään elinvoimalautakunnan jäsenille hakuajan päättymisen jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Päätösesitys: (hallinnollinen rehtori)

Enontekiön erälukion fysiikan ja matematiikan lehtorin virkaan oli kaksi pätevää hakijaa, joista haastattelujen jälkeen tehdään valinta.

Elinvoimalautakunta valitsee Enontekiön erälukion fysiikan ja matematiikan lehtorin virkaan ********* ja kieltäytymisen varalle ********* 1.10.2020 alkaen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

hakijat, henkilöstöjohtaja, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.