Elinvoimalautakunta, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallinnollinen rehtori
Muu päätös:
§ 10 Tutkimuslupa/LUKINO-hanke 2022, 03.03.2022

Ehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei elinvoimalautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.