Elinvoimalautakunta, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen, Päiväkoti Riekko

ENODno-2022-106

Valmistelija

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksessa Päiväkoti Riekossa on tarve täyttää saamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan (lastentarhanopettajan) toimi 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan vakituiseen työsuhteeseen. Täyttölupa toimeen on saatu henkilöstöjohtajalta 10.3.2022 sähköpostilla. 

Päiväkoti Riekon Miessi-ryhmässä aloittaa toimintakaudella 2022-2023 varhaiskasvatuksessa tämän hetkisen tiedon mukaan 6 lasta. Laskennallinen määrä on 7 lasta. Henkilöstön määrästä- ja rakenteesta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018, 7 luku) ja -asetuksessa (1586/2019, 1§) 

Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla suomen tai ruotsin kielellä tai saamen kielilain (1086/2003) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla saamen kielellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 8§).

Ehdotus

Esittelijä

  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää julistaa saamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan (lastentarhanopettajan) toimen haettavaksi niin, että hakuaika päättyy 31.5.2022 klo 16.00. Työsuhde alkaa 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan.

Elinvoimalautakunta nimeää haastatteluryhmän. Mikäli hakijoista kukaan ei täytä vaadittuja kelpoisuusehtoja, elinvoimalautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuksen päällikön organisoimaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävien hoitamisen määräaikaisen henkilöstön käytöllä tai ostopalveluna siihen saakka, kunnes tehtävään valitaan henkilö.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan (45000044)

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Elinvoimalautakunta nimesi haastatteluryhmään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, Sirpa-Liisa Korvan, Per-Oula Juuson, henkilöstöjohtajan ja varhaiskasvatuksen päällikön.

Mikäli hakijoista kukaan ei täytä vaadittuja kelpoisuusehtoja, elinvoimalautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuksen päällikön organisoimaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävien hoitamisen määräaikaisen henkilöstön käytöllä tai ostopalveluna siihen saakka, kunnes tehtävään valitaan henkilö.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.