Elinvoimalautakunta, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Päätoimisen tuntiopettajan toimen täyttäminen 1.8.2022 alkaen toistaiseksi / KIlpisjärven koulu

ENODno-2022-62

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön opetustoimessa avautuu Kilpisjärven koulun perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan virkaperusteinen toimi 1.8.2022 toistaiseksi voimassa olevana.

Elinvoimalautakunta Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaisesti päättää toistaiseksi voimassa olevien virkojen täytöstä. Hakuajan jälkeen tarvitaan haastatteluryhmä, jonka elinvoimalautakunta nimeää. Haastatteluryhmä tekee esityksen viran täytöstä elinvoimalautakunnalle. Elinvoimalautakunta päättää sitten uuden viranhaltijan. Toistaiseksi olevissa viroissa on puolen vuoden koeaika.

 

Ehdotus

Esittelijä

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta valtuuttaa hallinnollisen rehtorin laittamaan toimen hakuun. Elinvoimalautakunta nimeää haastatteluryhmän.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Elinvoimalautakunta nimeää henkilöstöjohtajan, hallinnollisen rehtorin, elinvoimalautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan haastatteluryhmään.

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön opetustoimessa on ollut avoinna päätoimisen tuntiopettajan toimi 1.8.2022 alkaen toistaiseksi, sijoituspaikkana Kilpisjärven koulu.Toimi on ollut auki Kuntarekryssä, Enontekiön kunnan sivuilla, TE-keskuksen sivuilla sekä Duunitorilla siten, että haku päättyy 15.3.2022. Elinvoimalautakunnan hyväksymä haastatteluryhmä haastattelee hakijoista vähintään kolme pätevää hakijaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta valitsee Kilpisjärven päätoimiseen tuntiopettajan toimeen 1.8.2022 alkaen luokanopettaja  --. Kieltäytymisen varalle luokanopettaja  -- ja 2. varasijalle luokanopettaja --

Päätös

Elinvoimalautakunta valitsee Kilpisjärven päätoimiseen tuntiopettajan toimeen 1.8.2022 alkaen luokanopettaja  Erika Perälän. Esa Keräsen 

Elinvoimalautakunta valitsee 1. varalle  Anni Lehikoisen ja 2. varasijalle Esa Keräsen. 

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Daniela Huber teki esityksen, että elinvoimalautakunta valitsee Kilpisjärven päätoimiseen tuntiopettajan toimeen 1.8.2022 alkaen luokanopettaja Erika Perälän. Janne Laakkonen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys, niin suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Daniela Huberin esitystä äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Anja-Maija Lundell: JAA

Daniela Huber: EI

Janne Laakkonen: EI

Sirpa-Liisa Korva: JAA

Ville Syväjärvi: EI

Juha-Pekka Mäntyvaara: EI

JAA ääniä annettiin 2 (kaksi) kappaletta. EI ääniä annettiin 4 (neljä) kappaletta. Todettiin, että Daniela Hubertin esitys tuli elinvoimalautakunnan kannaksi.

 

Puheenjohtaja Juha-Pekka Mäntyvaara esitti, että 1. varalle valitaan Anni Lehikoinen ja 2. varasijalle Esa Keränen.  Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

hakijat, henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.