Elinvoimalautakunta, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Maanvuokrasopimus kiinteistön 47-401-11-10 määräalasta / Tmi Heikki Mäkinen

ENODno-2022-75

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Tmi Heikki Mäkinen haluaa vuokrata 5000m2:n määräalan Enontekiön kunnan omistamasta kiinteistöstä 47-401-11-10. Määräala sijaitsee yrittäjän asuinpaikan vieressä osoitteessa Ruijantie 41 ja on osin vanhaa soramonttua. Yrittäjän mukaan lisämaalle on tarvetta, kun yrityksen käytössä oleva piha-alue on käynyt pieneksi. Vuokrattavaa aluetta on tarkoitus käyttää koneiden säilytykseen sekä polttopuun varastoimiseen ja jalostamiseen myyntiä varten. Alueella on voimassa Hetan ympäristön ranta-alueiden osayleiskaava ja aluetta koskee kaavamerkintä MY (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). Vuokrattavalla alueella ei ole rakennusoikeutta.

Maankäyttöinsinööri on valmistellut maanvuokrasopimusluonnoksen, jossa vuotuinen vuokra on 150,00 euroa. Vuokra perustuu Enontekiön kunnan vastaavaan käyttötarkoitukseen aikaisemmin vuokraamien alueiden hintatasoon. Vuokra-aika on 10 vuotta ja vuokraa tarkistetaan vastaamaan virallisen elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vuosittain.

Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää maanvuokrasopimuksista, joiden kesto on yli 5 vuotta (Hallintosääntö 21 § kohta 19).

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä maanvuokrasopimuksen oheismateriaalina olevan luonnoksen mukaisena.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

kunnanhallitus, vuokralainen, maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.