Elinvoimalautakunta, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Koulukuljetushakemus/avustus

ENODno-2021-481

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön opetustoimelle on saapunut huoltajien tekemä koulukuljetusanomus 8.12.2021. Hakemuksessa huoltajat - pyytävät Enontekiön kuntaa järjestämään esiopetuksen oppilaalle kuljetuksen tai osallistumaan kuljetuskustannuksiin välille Ylikyrö- Raattaman koulu -Ylikyrö. Hakemuksen mukaan matkaa on noin 4,9 km.

Enontekiön koulukuljetuksissa noudatetaan Google Maps sovellusta välimatkojen mittaamisessa (koulukuljetusohje). Tämän mukaisesti kokonaismatka on 4,6 km ja päätien risteyksestä 4,4 km. Tällöin esikouluoppilaan koulumatka matka on alle 5 km, joten sen perusteella koulukuljetusvelvollisuutta kunnalla ei ole.

Lisäksi perusopetuslain mukaisesti huoltajalla on oikeus valita muu koulu, kuin minkä oppilaan asuinkunta osoittaa lähikouluksi. Tällöin kuitenkin huoltajat vastaavat itse koulukuljetuksesta. Jos valittu koulu sijaitsee toisen kunnan alueella, koulutuksen järjestävä kunta voi halutessaan järjestää kuljetuksen.

Luku 2 § 6

Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu varhaiskasvatuspaikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. (13.7.2018/542)

Luku 7 §32 Koulumatkat

Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuslain 6 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan välillä. (13.7.2018/542).

Elinvoimalautakunta on tehnyt  kokouksessaan 13.12.2021 § 115 päätöksen, ettei koulukuljetusta esaikoulun oppilaalle järjestetä välille Ylikyrö-Raattama-Ylikyrö.

Lukuvuonna 2021-2022 on 188 koulupäivää. Matkaa kertyy näiltä päiviltä 2 x 4,4 km x 188 yhteensä 1654,40 km.

Ehdotus

Esittelijä

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Enontekiön elinvoimalautakunta maksaa huoltajille kuljetustukea 2000 € lukuvuodelta 2021-2022. 

Päätös

 

Elinvoimalautakunta päätti, että kuljetustukea maksetaan  kilometrikorvauksen mukaisesti syyslukukaudelta 2021 0,44 €/km ja kevätlukukaudelta 2022 0,46 €/km. Kuljetustukea maksetaan yhteensä 685,30 euroa.

 

 

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Anja-Maija Lundell teki esityksen, että Ronja Kelottijärvelle järjestetään edestakainen taksikyyti kotoa koululle eli välille Ylikyrö - Raattaman ala-aste. Edellisessä kunnanvaltuuston kokouksessa asiasta on keskusteltu ja tilanne huomiotu ja sitä varten on varattu rahaa. Per-Oula Juuso kannatti esitystä.

Puheenjohtaja Juha-Pekka Mäntyvaara teki esityksen, että kuljetustukea maksetaan  kilometrikorvauksen mukaisesti syyslukukaudelta 2021 0,44 €/km ja kevätlukukaudelta 2022 0,46 €/km. Kuljetustukea maksetaan yhteensä 685,30 euroa. Janne Laakkonen ja Sirpa-Liisa Korva kannattivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi esittelijän esityksestä poikkeavaa esitystä, niin suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ensin äänestetään puheenjohtajan ja Anja-Maija Lundellin esityksistä. Ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Anja-Maija Lundellin esitystä äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Juha-Pekka Mäntyvaara: JAA

Anja-Maija Lundell: EI

Daniela Ranta: JAA

Per-Oula Juuso: EI

Sirpa-Liisa Korva: JAA

Ville Syväjärvi: JAA

Janne Laakkonen: JAA

JAA ääniä annettiin 5 (viisi) kappaletta. EI ääniä annettiin 2 (kaksi) kappaletta. Todettiin, että puheenjohtajan esitys sai eniten ääniä.

Seuraavaksi suoritettiin nimenhuutoäänestys esittelijän  ja puheenjohtajan esityksistä. Ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Juha-Pekka Mäntyvaara: EI

Anja-Maija Lundell: EI

Daniela Ranta: EI

Per-Oula Juuso: EI

Sirpa-Liisa Korva: EI

Ville Syväjärvi: EI

Janne Laakkonen: EI

JAA ääniä annettiin 0 (nolla) kappaletta. EI ääniä annettiin 7 (seitsemän) kappaletta. Todettiin,  että puheenjohtajan esitys tuli elinvoimalautakunnan kannaksi.

 

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan elinvoimalautakunnan kokouksen 18.1.2022 § 4 Koulukuljetushakemus/avustuspäätökseen. 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kokouksessaan 14.12.2021 § 99, Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman hyväksyminen, että opetustoimen kohtaan lisätään 15 000 euroa koulukuljetukseen Yli-Kyröstä Raattamaan vuodelle 2022.

Päätöksen perusteella varattu määräraha 15 000 euroa (käyttötalous) on tarkoitettu koulukuljetuksen järjestämiseen. Elinvoimalautakunta on päättänyt käyttää myönnettyä määrärahaa yksilöperusteisesti kohdentaen sen henkilökohtaiseen kuljetustukeen koulukuljetuksen sijasta.  

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kumota elinvoimalautakunnan päätöksen sekä palauttaa asian uudelleeen elinvoimalautakunnalle valmisteltavaksi valtuuston päätöksen 14.12.2021 § 99 mukaisesti koulukuljetuksena.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallituksen kokouksen sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja tästä pykälästä eteenpäin.

Puheenjohtaja avasi asiasta keskustelun. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys tulee kunnanhallituksen päätökseksi.

Kunnanhallitus päättää kumota elinvoimalautakunnan päätöksen sekä palauttaa asian uudelleen elinvoimalautakunnalle valmisteltavaksi valtuuston päätöksen 14.12.2021 § 99 mukaisesti koulukuljetuksena.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Puheenjohtaja esitti kokoustaukoa, joka hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on käyttänyt otto-oikeutta elinvoimalautakunnan §4 18.01.2022 tekemään päätökseen koulukuljetuskorvauksen maksamisesta ja palauttanut asian uudelleen elinvoimalautakunnan käsittelyyn kunnanhallituksen kokouksessa 1.3.2022 § 57:

Kunnanhallitus päättää kumota elinvoimalautakunnan päätöksen sekä palauttaa asian uudelleen elinvoimalautakunnalle valmisteltavaksi valtuuston päätöksen 14.12.2021 § 99 mukaisesti koulukuljetuksena.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta valtuuttaa hallinnollisen rehtorin kilpailuttamaan koulukuljetuksen välille Ylikyrö-Raattama-Ylikyrö ns. pienhankintana. Elinvoimalautakunta valtuuttaa hallinnollisen rehtorin päättämään eo. kuljetuksen kuljetusyrittäjän kilpailutuksen perusteella ja tuomaan asian tiedoksi elinvoimalautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

hakijat, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.