Elinvoimalautakunta, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Hallinnollinen rehtori:

- Saamenkielisen luokanopettajan irtisanoutuminen.

 

Tekninen johtaja

- Kunnanvaltuusto 2.2.2022 § 9 Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen, Revontulentie; kaavan hyväksyminen

Päätös

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.