Elinvoimalautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Valtuustoaloite/varhaiskasvatuksen koulutusmäärärahoituksen hakeminen siihen liittyvä ja mahdollinen hankerahoitus

ENODno-2022-194

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Jarno Viitanen on tehnyt 2.2.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen varhaiskasvatuksen koulutusmäärärahoituksen hakemisesta siihen liittyvistä ja mahdollisista hankerahoituksista. Toimitan tarkemmat tiedot niin pian kuin mahdollista vireillä olevista hankkeista."

Ehdotus

Esittelijä

Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus lähettää asian valmisteltavaksi elinvoimalautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Valmistelija

  • Sarita Helttunen, varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Jarno Viitanen on tehnyt 2.2.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen varhaiskasvatuksen koulutusmäärärahoituksen hakemisesta siihen liittyvistä ja mahdollisista hankerahoituksista. Toimitan tarkemmat tiedot niin pian kuin mahdollista vireillä olevista hankkeista."

Varhaiskasvatukseen on saatavilla lukuisia ilmaisia täydennyskoulutuksia webinaareina tai lähikoulutuksena mm. Lapin aluehallintoviraston, Lapin yliopiston, Lapin yliopston Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikön järjestämänä. Lisäksi voi osallistua koko Suomen aluehallintovirastojen ja muiden yliopistojen järjestämiin ilmaisiin täydennyskoulutuksiin. Vuonna 2022 Lapin aluehallintovirasto on tarjonnut valtion rahoittamia varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksia  19 ja Lapin yliopisto 14 koulutusta. Koulutustarjonta vastaa laajasti varhaiskasvatuksen tarpeisiin ja tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet oman työnsä kehittämiseen. Koulutuksen järjestäminen paikallisesti kunnan varoin tai hankerahoituksella ei ole tällä hetkellä tarpeellista, koska valtion rahoittama täydennyskoulutustarjonta vastaa varhaiskasvatuksen tarpeisiin ja kaikkiin on helppo osallistua omalta paikkakunnalta.  Tieto kaikaista koulutusmahdollisuuksista lähetetään sähköpostilla henkilöstölle varhaikasvatusyksiköihin.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sarita Helttunen, varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Esitän, että hyödynämme ensisijaisesti laaja-alaisesti valtion rahoittamia varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksia. 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, valtuusto ja Jarno Viitanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.