Elinvoimalautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Talousarvio 2023 / Elinvoimalautakunta

ENODno-2022-298

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 4.10.2022 § 210 talousarvioraamin 2023. Vuoden 2023 talousarviovalmistelun kehys määritellään lautakunta- ja toimialakohtaisesti siten, että talousarvion toimintakate on yhteensä enintään 7,8 miljoonaa euroa. Edellyttää, että valtuuston ja hallituksen tekemät päätökset organisaatiomuutoksesta otetaan talousarvion valmistelussa huomioon. 

Toimialat esittelevät talousarvio- ja taloussuunnitelmien tulo- ja menokohdat kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelman hyväksymistä oheismateriaalin mukaisesti vuodelle 2023.

Päätös

Elinvoimalautakunta esitti lisättäväksi talousarvioon ja –suunnitelmaan 2023-2025 investointiosaan varauksen kaavateiden asfaltointiin sekä valaistuksen parantamiseen.

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelman hyväksymistä oheismateriaalin mukaisesti vuodelle 2023 edellä olevalla lisäyksellä.

Tämä pykälä tarkastetiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.